Ierarhi ai Bisericilor Ortodoxe locale au participat, în data de 21 iunie 2016, la prima ședință de lucru a Sfântului și Marelui Sinod din Creta. Primul document supus dezbaterii a fost Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană, structurat pe 6 capitole și 45 de paragrafe.

Tematicile abordate în cele șase capitole sunt:

 1. Valoarea persoanei umane;
 2. Libertate și responsabilitate;
 3. Despre pace și dreptate;
 4. Pacea și împiedicarea războiului;
 5. Biserica Ortodoxă în fața discriminărilor;
 6. Misiunea Bisericii Ortodoxe ca mărturie de dragoste în slujire.

Prin analizarea și aprobarea documentului privind misiunea Bisericii în lumea contemporană, părinții sinodali au reiterat faptul că Biserica Ortodoxă a contribuit, contribuie și va contribui până la sfârșitul veacurilor la realizarea păcii, dreptății, libertății, fraternității și dragostei între popoare și la înlăturarea discriminărilor rasiale și de altă natură.

Cele șase capitole care compun primul document analizat de părinții sinodali relevă faptul că Biserica se preocupă de starea întregii umanități, dezaprobând inițierea și menținerea unor stări conflictuale în lume.

A. Valoarea persoanei umane

Potrivit actului sinodal, valoarea persoanei umane decurge din creația omului după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și din misiunea sa în planul lui Dumnezeu pentru om și pentru lume (A, 1).

Însemnătatea ființei umane este redată de iubirea pe care Dumnezeu a manifestat-o întotdeauna față de om. Se pune accent pe cooperarea intercreștină.

B. Libertate și responsabilitate

Documentul prevede faptul că libertatea este unul dintre cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu pentru om. Cel ce l-a zidit pe om dintru început liber l-a lăsat și cu voință liberă, îngrădindu-l numai prin legea poruncii (B, 1).

Libertatea îl face pe om capabil să progreseze spre desăvârșirea duhovnicească, dar implică, în același timp, și pericolul neascultării, adică al independenței față de Dumnezeu și, prin urmare, al căderii, de unde provin și consecințele tragice ale existenţei răului în lume (B, 1).

Darul libertății reprezintă o responsabilitate extrem de mare, deoarece orice decizie și acțiune a omului afectează în bine sau rău toată umanitatea în ansamblul ei.

Alegerea săvârșirii răului atrage după sine consecințe tragice asupra întregii omeniri. Acest rău este caracterizat de imperfecțiunile și neajunsurile care predomină în lumea contemporană: secularizarea, violența, degradarea vieţii morale, rasismul, cursa înarmării, războaiele și catastrofele sociale cauzate de ele.

În mod particular, se arată în document, răul se manifestă și în domeniul libertății religioase, dezinformarea și manipularea opiniei publice, sărăcia economică, distribuirea disproporționată sau absenţa completă a bunurilor esenţiale pentru trai, foametea care afectează milioane de oameni, deportările forţate de populaţii şi traficul de fiinţe umane, criza refugiaților și distrugerea mediului.

Dat fiind contextul actual, Biserica Ortodoxă este datoare să mărturisească prin predică, prin teologie, prin intermediul cultului său și prin complexa activitate pastorală, adevărul libertății în Hristos (B, 3).

Având această binecuvântare a libertății, este de datoria noastră să o folosim spre creșterea spirituală, deoarece libertatea fără responsabilitate și fără dragoste duce în final la pierderea acesteia.

C. Despre pace și dreptate

Biserica Ortodoxă recunoaște și subliniază în mod diacronic centralitatea păcii și dreptății în viața oamenilor (C, 1) și se roagă zilnic lui Dumnezeu pentru această pace.

Pacea pe care Mântuitorul o dăruiește lumii este rodul stăpânirii pe pământ a tuturor idealurilor creștine.

Pacea lui Hristos este puterea tainică ce își are sursa în reconcilierea omului cu Tatăl său Ceresc, prin purtarea de grijă a lui Iisus care lucrează toate în toți și aduce pacea negrăită și dinainte de veac hotărâtă și ne împacă pe noi cu Sine și în Sine cu Tatăl (C, 2).

Darul păcii trebuie păstrat de om prin ascultare și pocăință față de Dumnezeu. Aceste daruri ale păcii și dreptății se realizează acolo unde creștinii fac eforturi în lucrarea credinței, dragostei și speranţei în Iisus Hristos, Domnul nostru.

D. Pacea și împiedicarea războiului

În document se precizează faptul că războiul este o consecință a răului și a păcatului în lume. Astfel, Biserica lui Hristos încurajează orice inițiativă și orice efort de evitare și prevenire a războiului, prin dialog și orice alte mijloace potrivite.

Documentul oficial prezintă faptul că Biserica Ortodoxă condamnă în mod ferm toate formele de conflicte și de războaie, motivate de fanatism, bazat pe principii religioase. Ortodocșii din lumea întreagă suferă împreună cu frații lor creștini și cu toți ceilalți persecutați în Orientul Mijlociu și în alte părți și fac apel la găsirea unor soluții echitabile și permanente a problemelor din regiune (D, 3).

Războaiele duse cu arme de distrugere în masă, armamentul chimic și biologic, precum și toate formele de armament, distrug darul păcii oferit de Dumnezeu omenirii. Consecințele utilizării lor ar fi îngrozitoare (D, 1).

E. Biserica Ortodoxă în fața discriminărilor

Biserica Ortodoxă mărturisește că fiecare ființă umană – indiferent de culoare, religie, rasă, gen, naționalitate sau limbă – este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și are drepturi egale în societate (E, 2).

Biserica lui Hristos promovează respectarea ființei umane în lumina învățăturii sale despre Sfintele Taine, despre familie, despre locul bărbatului și al femeii în Biserică și despre valorile tradiției bisericești în general. Biserica are dreptul să dea mărturie despre învățătura sa în spațiul public (E, 2). 

F. Misiunea Bisericii Ortodoxe ca mărturie de dragoste în slujire

Ultimul capitol al documentului care prezintă lucrarea misionară a Bisericii Ortodoxe ca o mărturie de dragoste în slujire este și cel mai vast. În cuprinsul acestuia sunt tratate subiecte de actualitate față de care se prezintă poziția Bisericii Ortodoxe:

 • Implicarea Bisericii Ortodoxe în ajutorarea celor care se luptă cu sărăcia extremă și cu nedreptatea socială;
 • Promovarea unei economii pe principii morale;
 • Promovarea principiului solidarității umane și al cooperării între popoare;
 • Modul de viață din ce în ce mai consumist al societății actuale, lipsit de orice suport al valorilor morale creștine;
 • Promovarea prin intermediul mass-media a unei ideologii consumiste și a imoralității;
 • Manifestarea secularizării societății;
 • Criza ecologică actuală;
 • Importanța sfințeniei vieții în perspectiva crizei spirituale;
 • Grija pastorală a Bisericii pentru educarea tineretului în lumina învățăturii lui Hristos.

Documentul integral „Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană” poate fi lecturat aici.

Sursa: basilica.ro