Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului Bisericesc al Eparhiei Buzăului și Vrancei fostul “Seminar Vechi” din cadrul ansamblului Episcopiei Buzăului

Denumirea beneficiarului: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

Număr de referință: contract de finanțare nr. 424/ 31.08.2017, cod SMIS 117959

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Est

Perioada de implementare a proiectului: 39 de luni de la semnarea Contractului de finanțare

Data de începere a proiectului: 8 iulie 2015

Valoarea totală a proiectului: 21.080.439,33 LEI, unde 17.191.549,90 LEI reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR și 3.033.802,92 LEI reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul de stat

Locul de implementare al proiectului: str. Aleea Episcopiei, nr. 3, municipiul Buzău, județul Buzău

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în creșterea atractivității turistice a monumentului istoric – Seminarul Vechi (BZ-II-m-A-02324.04), parte componentă din Ansamblul Episcopiei Buzăului (BZ-II-a-A-02324), prin valorificarea potențialului acestuia, în vederea creșterii atractivității turistice a zonei, ca factor care ar putea contribui la impulsionarea dezvoltării zonei de implementare a proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • consolidarea și restaurarea monumentului istoric – Seminarul Vechi (BZ-II-m-A-02324.04), parte componentă din Ansamblul Episcopiei Buzăului (BZ-II-a-A-02324) în vederea salvării acestui monument care a suferit degradări din cele mai grave cauzate atât de trecerea timpului, cât și a lipsei banilor/ surselor de finanțare, la care se adaugă și adaptarea clădirii (monument istoric) la funcțiunea de spațiu muzeal (spații pentru expoziții permanente/ temporare cu circuite de vizitare coerente, depozite, birouri, laboratoare, grupuri sanitare, etc.);
  • valorificarea (prin utilizarea unor tehnici/ activități de informare, publicitate și promovare cât mai variate în scopul creșterii vizibilității acestuia) potențialului ansamblului, ca urmare a consolidării și restaurării monumentului istoric – Seminarul Vechi, în vederea creșterii atractivității turistice la nivel local și regional, ca factor care ar putea contribui la impulsionarea dezvoltării zonei de implementare a proiectului;

Rezultate proiectului:

  • creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate, astfel prin proiect va fi consolidat, restaurat și conservat 1 obiectiv de patrimoniu cultural, respectiv Seminarul vechi (BZ-II-m-A-02324.04), monument istoric ce face parte din Ansamblul Episcopiei Buzăului;
  • creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin, astfel la finalizarea perioadei de monitorizare se estimează că numărul de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu cultural consolidat și restaurat – Seminarul vechi (BZ-II-m-A-02324.04) – monument istoric ce face parte din Ansamblul Episcopiei Buzăului va fi de 3.677 de vizitatori;

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020