Hotărârea Sfântului Sinod nr. 575 din 28 februarie 2013 pri­vind modalitatea sărbă­to­ri­rii Zilei Culturii Româneşi a al­tor sărbători cu caracter na­ţio­nal, precum şi regleme­n­ta­rea participării ierarhilor la a­ces­te evenimente publice:

Întrucât prin Legea nr. 238/2010 a fost stabilită ziua de 15 ianuarie (ziua naşterii po­etului Mihai Eminescu) ca„Zi­ua Culturii Naţionale“ (art. 1), Biserica Ortodoxă Română, fi­ind mama spirituală a popo­ru­­lui român, trebuie să cinsteas­că ziua de 15 ianuarie evi­den­ţi­ind legătura dintre cult şi cul­tu­­ră, dintre Biserică şi socie­ta­te în viaţa poporului român.

În urma discuţiilor în plen, la propunerea Comisiei canoni­ce, juridice şi pentru discipli­nă, Sfântul Sinod a hotărât:

1. ‑Aprobă ca, pentru Ziua Cul­tu­rii Naţionale (15 ianuarie), e­parhiile să organizeze pe plan local manifestări cultu­ral-artistice şi acţiuni social-culturale dedicate sărbăto­ri­rii acestei zile.

2. ‑Slujbele de pomenire de la mor­mântul poetului Mihai E­minescu din Bucureşti sunt res­ponsabilitatea exclusivă a Ar­hiepiscopiei Bucureştilor şi a Patriarhiei Române.

3. ‑Centrele eparhiale, proto­po­­pi­atele, parohiile şi mă­nă­­sti­ri­le, din ţară şi din a­fa­ra ho­ta­relor ţării, vor coo­pe­ra cu a­utorităţile admi­nis­­traţiei pu­­blice locale, cu şcoli şi in­sti­­­tuţii culturale, pen­tru a e­vi­­denţia şi promo­va valorile pe­­rene ale cultu­rii româ­neşti.

Prezenta hotărâre s-a comu­ni­cat tuturor eparhiilor din ţa­ră şi străinătate, în vederea a­dop­tării măsurilor necesare pen­tru punerea în aplicare.

 

sursa: ziarullumina.ro