Obștea de maici a Mănăstirii Lepșa din județul Vrancea s-a aflat luni, 8 iunie 2020, în sărbătoare. Cu prilejul hramului paraclisului acestui așezământ monahal, închinat Sfintei Treimi, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în altarul de vară al mănăstirii. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a vorbit despre însușirile și lucrările Persoanelor Sfintei Treimi, spunând că dogma treimică nu poate fi înțeleasă cu mintea omenească.

„Credința noastră creștină ortodoxă se fundamentează pe dogma Sfintei Treimi, potrivit căreia Dumnezeu este unic în ființă și întreit în Persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Deși este foarte greu de pătruns cu mintea această taină, se cuvine totuși să reținem ceea ce ne învață Sfinții Părinți ai Bisericii cu privire la esența Dumnezeului Treimic, Căruia ne închinăm, și anume că Tatăl este izvorul Dumnezeirii, nenăscut și necauzat; Fiul este născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, iar Duhul Sfânt purcede sau izvorăște din Tatăl tot din veșnicie și Se odihnește în Fiul. Desigur, folosind criteriile logicii umane, am putea spune că nenașterea Tatălui, nașterea Fiului și purcederea Duhului din veșnicie au fost simultane, încât nu se poate accepta raționamentul unor ereziarhi, precum Arie din Alexandria Egiptului, că a fost un timp în care Fiul sau Duhul Sfânt nu a existat.

După cum mărturisim în Crez, Dumnezeu-Tatăl este creatorul lumii văzute și nevăzute, însă la această lucrare, precum și la crearea omului, au participat și celelalte două Persoane ale Sfintei Treimi, deoarece toate Trei sunt de o ființă, de o slavă și de o putere. La plinirea vremii, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat în istoria omenirii, prin bunăvoința Tatălui și lucrarea Sfântului Duh, luând firea omenească din Sfânta Fecioară Maria, fire pe care a sfințit-o în Persoana Sa divino-umană, prin Cruce și Înviere, apoi a înălțat-o întru slavă, așezând-o de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl și împlinind astfel lucrarea de mântuire sau izbăvire a omului din robia păcatului și a morții. Iar, după cincizeci de zile de la Învierea Sa din morți, Duhul Sfânt, trimis de Tatăl la rugămintea Fiului, S-a pogorât peste Sfinții Ucenici și Apostoli, transformându-i în mădulare vii ale Trupului înviat al lui Hristos, adică al Bisericii creștine, întemeiată în chip văzut la Cincizecime. Ei bine, astăzi, sunt cinstite toate Persoanele Sfintei Treimi, dar în chip deosebit Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care a desăvârșit lucrarea mântuitoare a Domnului Hristos și pe Care noi Îl invocăm ori de câte ori ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune. După cum spun Părinții Bisericii, nimeni nu poate intra în comuniune cu Mântuitorul Iisus Hristos, unindu-se cu El prin împărtășirea cu Sfintele Taine, decât prin lucrarea Sfântului Duh.

Dacă, în Vechiul Testament, Sfânta Treime a fost doar prefigurată – ca în Filoxenia patriarhului Avraam, la stejarul Mamvri, care stă la baza binecunoscutei reprezentări iconice a monahului Andrei Rubliov – în Noul Testament, cele trei Persoane ale Sfintei Treimi S-au arătat, descoperindu-Și slava dumnezeiască, atât la Botezul Domnului, cât și pe Muntele Tabor, când Dumnezeu-Tatăl L-a mărturisit pe Fiul întrupat, zicând: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit» (Matei 3, 17; 17, 5), iar Duhul Sfânt a șezut, în chip ca de porumbel, peste creștetul Mântuitorului”, a reliefat Înaltpreasfinția Sa.

În încheiere, Arhiepiscopul Ciprian a adresat o serie de îndemnuri duhovnicești credincioșilor prezenți la slujbă și, totodată, și-a exprimat bucuria de a poposi din nou în mijlocul obștii Mănăstirii Lepșa.