Probleme pastorale

1. Mântuitorul Iisus Hristos ca păstor de suflete.

2. Sfinţii Apostoli ca păstori de suflete.

3. Preotul ca păstor de suflete.

4. Rolul familiei preotului în viaţa parohială.

5. Căsătoria candidatului la preoţie.

6. Condiţiile fizice pentru intrarea în preoţie.

a) fizice;

b) intelectuale;

c) morale.

7. Cultura preotului – unul dintre factorii determinanţi ai reuşitei în pastoraţie.

a) Tactul pastoral şi importanţa lui în pastoraţie.

b) Activităţile şi stările incompatibile cu slujirea preoţească, potrivit Sfintelor Canoane.

c) Pregătirea sufletească şi trupească a preotului pentru săvârşirea sfintelor slujbe.

d) Mijloacele de formare şi îmbunătăţire a vieţii păstorului de suflete: rugăciunea, postul, lectura, meditaţia etc.

e) Continua pregătire intelectuală a preotului.

8. Sfânta Liturghie – cel mai de seamă mijloc de pastoraţie colectivă.

9. Sfintele Taine ca mijloace de pastoraţie individuală şi colectivă.

10. Ierurgiile – mijloace şi prilejuri de pastoraţie.

11. Datoria preotului de a săvârşi cu conştiinciozitate serviciile divine şi de a răspunde prompt cerinţelor duhovniceşti ale credincioşilor.

12. Combaterea formalismului şi a rutinei preotului în oficierea sfintelor slujbe.

13. Predica şi cateheza – mijloace de pastoraţie.

a. Datoria preotului de a predica la toate serviciile religioase.

14. Preotul – îndrumătorul vieţii religios-morale a credincioşilor.

15. Care trebuie să fie atitudinea preotului faţă de superstiţii şi obscurantism?

16. Relaţia preotului cu autorităţile locale? Se poate implica el în politică?

Probleme social-misionare

1. De ce nu se foloseşte muzica instrumentală în locaşurile de cult ortodoxe?

2. Ce ştiţi despre azimă?

3. Care sunt motivele intensificării prozelitismului sectar?

4. Ce ar trebui să facă Biserica pentru contracararea prozelitismului sectar?

5. Ce ştiţi despre adventişti?

6. Cinstirea sfinţilor.

7. Cinstirea Sf. Cruci.

8. Preacinstirea Maicii Domnului.

9. Cinstirea Fraţilor Domnului.

10. Sabat sau duminica?

11. Ce ştiţi despre stilişti?

12. Ce ştiţi despre martorii lui Iehova?

13. Care este principala caracteristică a penticostalilor? Poate fi aceasta asemănată cu Pogorârea Sfântului Duh la Rusalii? De ce?

14. Poate fi cunoscută data celei de‑a doua veniri a Mântuitorului? Motivaţi.

15. Poate fi comparată zeciuiala sectară cu contribuţia benevolă plătită de credincioşii ortodocşi?

16. Cum se face primirea la Ortodoxie a celui de altă confesiune?

17. Pot fi înmormântaţi sectari în cimitirul parohial?

18. Cum vedeţi ecumenismul, în ceea ce priveşte relaţiile cu membrii cultelor neoprotestante şi ai sectelor?

19. Ce ştiţi despre gruparea „Oastea Domnului“?

20. Ce ştiţi despre „biserica ortodoxă secretă“?

21. Cunoaşteţi grupări în sânul Bisericii Ortodoxe Române care tind să se separe de aceasta?

22. Ce relaţie consideraţi că trebuie să fie între Şcoală şi Biserică?

23. Care credeţi că este locul Religiei între celelalte discipline şcolare?

24. Puteţi include predarea Religiei între mijloacele de pastoraţie? Motivaţi.

25. Pe cine vedeţi la catedră ca profesor de Religie: clericul sau laicul?

a) Care trebuie să fie purtarea profesorului de Religie în relaţiile cu celelalte cadre didactice?

b) Relaţiile preotului cu profesorul de Religie şi cu elevii.

c) Cum trebuie să se comporte profesorul de Religie în relaţiile cu elevii?

d) Care este scopul final al predării Religiei în şcoală?

26. Relaţiile preotului cu credincioşii de alte confesiuni.

27. Combaterea aspectelor negative din viaţa credincioşilor: alcoolismul, concubinajul, divorţul, avortul; lupta împotriva superstiţiilor şi a vrăjitoriilor.

28. Importanţa activităţilor religios-culturale cu tinerii. Modalităţi de implicare a acestora în acţiunile concrete ale parohiei.

29. Implicarea preotului în acţiuni caritative organizate. Asistenţa socială în parohie.

a) Asistenţa socială în Biserica Ortodoxă Română.

b) Preotul: rolul său în sectorul social-filantropic al Bisericii.

30. Ce ştiţi despre baptişti?

31. Ce ştiţi despre evanghelişti ?

Probleme sacramentale

1. Rânduiala Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur şi simbolismul acestuia.

2. În ce moment din cadrul Sfintei Liturghii are loc prefacerea Cinstitelor Daruri?

3. Rânduiala Sfintei Taine a Botezului şi simbolismul acestuia.

a) Care sunt obiectele de cult de care are nevoie preotul pentru săvârşirea Botezului.

4. De unde primeşte preotul Sfântul Mir? Când şi de către cine este sfinţit?

a) La ce slujbe şi în ce împrejurări se foloseşte Sfântul Mir?

5. Poate preotul boteza mai mulţi copii în cadrul aceleiaşi slujbe a Tainei?

a) Cum se procedează în cazul botezului unor copii găsiţi sau despre care nu se ştie dacă au fost botezaţi anterior; care este formula Botezului, în astfel de cazuri?

6. Botezul de necesitate. Cum procedează preotul dacă pruncul botezat sub stare de necesitate trăieşte?

7. Rânduiala Sfintei Taine a Spovedaniei.

8. Poate preotul spovedi fără oficierea rânduielii din Molitfelnic? Se săvârşeşte ea pentru fiecare credincios sau pentru mai mulţi, deodată?

9. Ce se are în vedere la formularea întrebărilor pe care le pune duhovnicul?

a) Ce trebuie să urmărească preotul când hotărăşte canonul pentru Spovedanie?

b) Cum se procedează dacă credinciosul venit la mărturisire nu şi-a îndeplinit canonul primit anterior? Poate preotul să-i schimbe penitentului canonul dat de un alt duhovnic? În ce împrejurări?

c) Ce ştiţi despre secretul mărturisirii păcatelor? În ce împrejurări şi cu aprobarea cui poate preotul să divulge păcatele mărturisite la Spovedanie?

10. Ce este acrivia/iconomia? Cum se aplică ea?

11. Rânduiala Sfintei Taine a Euharistiei, împărtăşirea bolnavilor.

12. Credinciosul se poate împărtăşi de mai multe ori cu o singură Spovedanie? Dar preotul? Cum procedăm la împărtăşirea bolnavilor?

13. Este bine şi folositor să-i oprim pe credincioşi de la Sfânta Împărtăşanie pe perioade lungi? Actualitatea canoanelor bisericeşti.

14. Rânduiala Sfintei Taine a Cununiei, simbolismul acesteia.

15. Slujba Logodnei se poate face separat de Cununie sau numai împreună? Motivaţi.

16. Este îngăduită oficierea Sfintei Taine a Cununiei între un ortodox şi un credincios aparţinând altei confesiuni?

17. Rânduiala Tainei Sfântului Maslu.

18. Rânduiala Deniei din Joia Patimilor. Particularităţi.

19. Rânduiala Deniei Prohodului Domnului. Particularităţi.

20. Rânduiala Utreniei din noaptea Sfintelor Paşti. Stihurile Paştilor.

21. Rânduiala Vecerniei speciale din Vinerea Patimilor.

22. Rânduiala Vecerniei speciale din ziua de Paşti.

23. Rânduiala Vecerniei din Duminica Rusaliilor.

24. Rânduiala înmormântării mirenilor.

25. Rânduiala Aghiezmei mari.

26. Rânduiala Aghiezmei mici.

27. Rânduiala Vecerniei de sâmbătă seara.

28. Rânduiala Utreniei de Duminică.

29. Rânduiala şi rolul preotului la Vecernia şi Utrenia de zi de rând.

30. Rânduiala Te-Deum-ului la începutul anului şcolar sau anul nou.

Probleme liturgice

1. Obiectele de cult necesare pentru oficierea Sfintei Liturghii.

2. Care sunt zilele aliturgice din cursul unui an bisericesc?

3. Câte Liturghii sunt în Biserica Ortodoxă? De câte ori şi când se săvârşesc?

a. Pot fi săvârşite mai multe Liturghii într-o singură zi, de către un preot, în aceeaşi biserică şi la aceeaşi Sfântă Masă?

4. Care este principala caracteristică a Liturghiei Sfântului Grigorie Dialogul şi în ce moment al zilei poate fi săvârşită aceasta?

5. Este bine şi folositor „să se cadă“ la Vohodul cu Cinstitele Daruri?

6. Când se pregăteşte Sfânta Împărtăşanie pentru cei bolnavi?

7. De vor fi mulţi creştini la mărturisit în ajunul unei mari sărbători, le puteţi da dezlegare în comun, cu pogorământ, doar întrebând dacă are cineva vreun păcat mai greu de mărturisit?

8. Calendarul bisericesc. Care este situaţia actuală a Creştinătăţii din acest punct de vedere?

9. Anul liturgic şi împărţirea acestuia.

10. Ce ştiţi despre praznicele împărăteşti şi sărbătorile închinate unor sfinţi.

11. Ce ştiţi despre data serbării Sfintelor Paşti?

12. Temeiurile cinstirii Duminicii ca sărbătoare săptămânală.

13. Sfinţi cu moaşte la noi în ţară.Ce ştiţi despre canonizarea sfinţilor români?

14. Posturile din cursul unui an bisericesc.

15. Ce sunt zilele de „harţi“ şi care sunt acestea?

16. Veşmintele liturgice şi semnificaţia lor.

17. Materiile folosite în cult.

18. Cărţile folosite în cult de origine biblică şi cu cuprins alcătuit de Biserică.

19. Care sunt zilele de pomenire generală a morţilor?

20. Care este tipicul iconografic al catapetesmei?

21. Ce deosebire există între Sfântul Mir şi untdelemnul sfinţit?

22. Care sunt cădirile ce se fac la slujba Sfintei Liturghii?

23. Care sunt intervalele de timp şi zilele în care nu se fac nunţi? Există vreun pogorământ?

24. Ce deosebire este între anafora şi anafură?

25. Dacă s‑a terminat Sfânta Împărtăşanie pentru bolnavi înainte de Joia Sfintelor Pătimiri, ce se poate face atunci?

26. Unde se regăsesc rugăciunile şi ecteniile pentru diferite trebuinţe ale credincioşilor.

27. Cădirea mare.

28. Cădirea mică.

Muzică bisericească

1. „Învierea Ta, Hristoase“ (glasul VI).

2. „Pre Tine Te lăudăm“ (glasul V).

3. Troparul Pogorârii Duhului Sfânt (glasul VIII).

4. Troparul Bobotezei (glasul I).

5. „Ziua Învierii“ (glasul V).

6. Troparul Învierii (glasul I).

7. Troparul Învierii (glasul III).

8. Troparul Învierii (glasul IV).

9. Troparul Învierii (glasul V).

10. Troparul Învierii (glasul VI).

11. Troparul Învierii (glasul VII).

12. Troparul Învierii (glasul VIII).

13. „Acum puterile…“ (glasul I).

14. Antifonul I (glas V).

15. Antifonul II (glas V).

16. „Doamne, mântuieşte“ (glas VIII).

17. „De Te‑ai şi pogorât în mormânt“ (glasul VIII).

18. „Crucii Tale“ (glas II).

19. Heruvic (glasul VIII).

20. „Cuvine‑se cu adevărat“ (glasul V).

21. „Cuvine‑se cu adevărat“ (glasul VIII).

22. „De tine se bucură“ (glas V).

23. „Îngerul a strigat“ (glas III).

24. „Să se îndrepteze“ (glasul I).

25. Axion la Naşterea Domnului (glasul I).

26. Axion la Duminica Floriilor (glasul IV).

27. „Cu trupul adormind“ (glasul III).

28. „Cămara Ta“ (glasul III).

29. „Suflete al meu“ (glasul II).

30. Axion la Înălţarea Domnului (glasul V).

Probleme administrative

1. B.O.R. ca Patriarhie (istoric; ierarhi; împărţire pe mitropolii).

2. Mitropolia Munteniei şi a Dobrogei (organizare şi împărţire; ierarhi).

3. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (organizare şi împărţire; ierarhi).

4. Mitropolia Ardealului (organizare şi împărţire; ierarhi).

5. Mitropolia Olteniei (organizare şi împărţire; ierarhi).

6. Mitropolia Banatului (organizare şi împărţire; ierarhi).

7. Diaspora românească (mitropolii şi eparhii).

8. Sfântul Sinod (componenţă şi atribuţii).

9. Sinodul Permanent (componenţă şi atribuţii).

10. Adunarea Naţională Bisericească (componenţă şi atribuţii).

11. Consiliul Naţional Bisericesc (componenţă şi atribuţii).

12. Patriarhul B.O.R. (titulatură; semne distinctive; atribuţii).

13. Administraţia Patriarhală (componenţă şi atribuţii).

14. Eparhia şi Episcopul (Arhiepiscopul).

15. Adunarea Eparhială (componenţă şi atribuţii).

16. Consiliul Eparhial (componenţă şi atribuţii).

17. Permanenţa Consiliului Eparhial (componenţă şi atribuţii).

18. Cancelaria Eparhială (componenţă şi atribuţii).

19. Protoieria şi Protopopul.

20. Protoierii şi protoierei în Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei.

21. Parohia şi parohul.

22. Aşezăminte monahale în Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei.

23. Adunarea Parohială (definiţie, componenţă şi atribuţii).

24. Adunarea Parohială: cine, cum şi când o convoacă.

25. Consiliul Parohial (definiţie, componenţă şi atribuţii).

26. Comitetul Parohial (definiţie, componenţă şi atribuţii).

27. Învăţământul teologic şi predarea Religiei — prevederi statutare.

28. Disciplina clerului (organele de judecată).

29. Protopopul: atribuţii, relaţia cu preoţii parohi din protopopiat.

30. Cimitirele parohiale şi mănăstireşti: organizare şi funcţionare.

Probleme gospodăreşti

1. Despre averea bisericească.

2. Cine face curăţenie pe Sfânta Masă şi la Proscomidiar?

3. Cum se administrează terenul parohiei?

4. Care este rolul epitropului?

5. Biblioteca parohială. Ce cărţi pot fi procurate?

6. Administrarea casei parohiale.

7. Administrarea cimitirului parohial.

8. Administrarea curţii bisericii.

9. Pangarul bisericii (lumânări; tămâie; obiecte de cult).

10. Activităţi filantropice. Există conturi speciale?

11. Atribuţiile gospodăreşti ale cântăreţului.

12. Atribuţiile gospodăreşti ale paraclisierului.

13. Care sunt etapele legale ce trebuie îndeplinite pentru executarea unor lucrări la biserică sau la casa parohială?

14. Ce trebuie să facă preotul când se prezintă în parohie – dacă este paroh şi dacă are decizie de gestionar?

15. Cum se justifică plata serviciilor religioase?

16. Actele contabile la parohie (denumirea şi rolul lor).

17. Ce eliberează preotul paroh credincioşilor pentru sumele de bani primiţi?

18. Ce se întâmplă dacă pierdem un chitanţier şi ce trebuie să facem?

19. Cum justificăm sumele cheltuite la parohie?

20. Ce facem cu obiectele primite de la credincioşi pentru biserică sau casa parohială?

21. Se admit modificări în chitanţier?

22. Ce modalităţi există pentru suplimentarea veniturilor unităţilor de cult.

23. Bugetul de venituri şi cheltuieli; contul de gestiune.

24. Când şi cum întocmeşte preotul paroh execuţia bugetară?

25. Registrele mitricale folosite de preot la parohie.

26. Reglementările privind ridicarea noilor construcţii parohiale.

27. Reglementările privind intervenţiile asupra monumentelor istorice.

28. Norme de păstrare a bunurilor ce fac parte din patrimoniul cultural eclesial.

29. Reglementările privind lucrările de pictare şi repictare a bisericii.