PREDAREA DISCIPLINEI RELIGIE – CULTUL ORTODOX ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Art. 1 – Avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului se acordă pentru încadrarea personalului didactic pe catedre de religie – cultul ortodox în unităţi de învăţământ preuniversitar (conform art. 18, alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale şi art. 4, alin. 1 din Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învăţământul preuniversitar şi la organizarea învăţământului teologic ortodox preuniversitar şi universitar).

Art. 2 – Solicitanţii vor depune la Centrul eparhial un dosar conţinând următoarele documente:

a. cerere tip, în care candidatul precizează că va respecta prevederile statutare, canoanele şi regulamentele bisericeşti, precum şi hotărârile autorităţilor bisericeşti, normative pentru desfăşurarea activităţilor didactice;

b. copie după certificatul de Botez/actul de înfiere duhovnicească, eliberat de Centrul eparhial (pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Arhiepiscopiei);

c. copie după certificatul de naştere;

d. copie după actul de identitate;

e. copie după certificatul de căsătorie (dacă e cazul);

f. copie după diploma de licenţă în Teologie Ortodoxă şi după foaia matricolă;

g. adeverinţă din partea unităţii de învăţământ în care solicitantul predă în anul şcolar curent, cuprinzând calificativul didactic de minimum Bine şi avizul de continuitate în suplinire (dacă a mai predat disciplina religie);

h. memoriu de activitate pentru anul şcolar curent, vizat de directorul şcolii şi de inspectorul de religie (dacă a mai predat disciplina religie);

i. recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoaşterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovniceşti);

j. recomandarea parohului sau a conducătorului unităţii administrative bisericeşti la a cărei viaţă liturgică, cultural-misionară şi social-filantropică participă solicitantul (ca regulă, a parohului bisericii de pe raza căreia se află şcoala);

k. CV – format Europass.

Art. 3 – Solicitanţii vor participa la un interviu în faţa unei comisii alcătuite din: chiriarh/delegatul acestuia, consilierul/inspectorul eparhial pentru învăţământ religios şi teologic, un profesor de religie cu gradul didactic minimum II.

Art. 4 – Eliberarea avizului scris (binecuvântării) al chiriarhului se face în 5 zile de la susţinerea interviului de către solicitant.

Art. 5 – Refuzul acordării avizului scris (binecuvântării) al chiriarhului se comunică în scris solicitantului în 5 zile de la susţinerea interviului şi trebuie să fie motivat temeinic (conform art. 4, alin. 2 din Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învăţământul preuniversitar şi la organizarea învăţământului teologic ortodox preuniversitar şi universitar).

Art. 6 – Persoana căreia i s-a refuzat acordarea binecuvântării poate depune contestaţie la Centrul eparhial în prima zi lucrătoare ulterioară comunicării. Analizarea contestaţiei şi, după caz, reintervievarea se va face în prezenţa chiriarhului/episcopului vicar delegat.

Art. 7 – Pentru a urmări materializarea cooperării Biserică-Şcoală-Familie, din 3 în 3 ani, profesorii de religie vor prezenta Centrului eparhial un dosar care va conţine activitatea semnificativă şi modalităţile concrete de cultivare a cooperării Biserică-Şcoală-Familie.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEOLOGIC ORTODOX PREUNIVERSITAR

A. ELEVI

Art. 8 – Înscrierea la examenul de admitere la seminariile teologice se face cu avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului.

Art. 9 – Solicitanţii vor depune la Centrul eparhial un dosar conţinând următoarele documente:

a. cerere tip;

b. copie după certificatul de naştere;

c. copie după certificatul de Botez/actul de înfiere duhovnicească, eliberat de Centrul eparhial (pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Arhiepiscopiei);

d. recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoaşterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovniceşti);

e. recomandarea profesorului de religie;

Art. 10 – Refuzul acordării avizului scris (binecuvântării) al chiriarhului se comunică în scris solicitantului maximum 3 zile de la depunerea dosarului şi trebuie temeinic motivat. Persoana căreia i s-a refuzat acordarea binecuvântării poate depune contestaţie la Centrul eparhial în prima zi lucrătoare ulterioară comunicării. Analizarea contestaţiei se va face cu participarea chiriarhului.

B. CADRE DIDACTICE

Art. 11 – Încadrarea personalului didactic în unităţile de învăţământ teologic ortodox preuniversitar se realizează potrivit reglementarilor legale, cu avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului (conform art. 10, alin. 1 din Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învăţământul preuniversitar şi la organizarea învăţământului teologic ortodox preuniversitar şi universitar).

Art. 12 – Solicitanţii vor depune la Centrul eparhial un dosar conţinând următoarele documente:

a. cerere tip, în care candidatul precizează că va respecta prevederile statuare, canoanele şi regulamentele bisericeşti, precum şi hotărârile autorităţilor bisericeşti, normative pentru desfăşurarea activităţilor didactice;

b. copie după certificatul de Botez/actul de înfiere duhovnicească, eliberat de Centrul eparhial (pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Arhiepiscopiei);

c. copie după certificatul de naştere;

d. copie după actul de identitate;

e. copie după certificatul de căsătorie (dacă e cazul);

f. adeverinţă din partea unităţii de învăţământ în care solicitantul predă în anul şcolar curent, cuprinzând calificativul didactic minimum Bine şi avizul de continuitate în suplinire;

g. memoriu de activitate pentru anul şcolar curent, vizat de directorul şcolii şi de inspectorul de specialitate (dacă a mai predat);

h. recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoaşterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovniceşti);

i. recomandarea parohului sau a conducătorului unităţii administrative bisericeşti la a cărei viaţă liturgică, cultural-misionară şi social-filantropică participă solicitantul (poate fi a parohului bisericii de pe raza căreia se află şcoala);

j. CV – format Europass.

Art. 13 – Ocuparea funcţiilor de conducere în învăţământul teologic ortodox preuniversitar (director/director adjunct) se face în acord cu prevederile legale şi cu avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului ( conform art. 10, alin. 1 din Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învăţământul preuniversitar şi la organizarea învăţământului teologic ortodox preuniversitar şi universitar).

Art. 14 – Pentru ocuparea funcţiilor de conducere în învăţământul teologic preuniversitar, solicitanţii trebuie să fie clerici.

Art. 15 – Solicitanţii vor depune la Centrul eparhial un memoriu însoţit de acte doveditoare, în care vor detalia următoarele aspecte:

a. rezultate deosebite obţinute în plan profesional;

b. activitatea de permanentă autoperfecţionare ştiinţifică: articole, studii, cărţi, manuale, programe, participări la congrese, conferinţe, simpozioane, distincţii şi premii, activitatea în cadrul redacţiilor unor publicaţii teologice din ţară şi din străinătate, colaborarea cu mass-media bisericească etc.;

c. activitatea care să evidenţieze dimensiunea misionar-eclesială reflectată în viaţa Bisericii;

d. propunerea unui plan managerial realist şi coerent pentru dezvoltarea activităţii Seminarului.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEOLOGIC ORTODOX UNIVERSITAR

A. STUDENȚI

Art. 16 – Înscrierea candidaților la facultățile de teologie ortodoxă se face în acord cu prevederile legale și cu avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului (conform art. 13, alin. 3 din Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar).

Art. 17 – Solicitanții vor depune la Centrul eparhial un dosar conținând următoarele documente:

a. cerere tip;

b. copie după certificatul de naștere;

c. copie după actul de identitate;

d. copie după certificat de Botez/act de înfiere duhovnicească, eliberat de Centrul eparhial (pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Arhiepiscopiei);

e. recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoașterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovnicești);

f. recomandare de la preotul paroh (preoții vor prezenta recomandarea din partea părintelui protopop de care aparțin, monahii de la starețul mănăstirii în care viețuiesc, iar stareții de la exarhul locului);

g. copie după diploma de absolvire a Bacalaureatului (adeverință, pentru absolvenții din promoția anului curent) și după ultima formă de învățământ absolvită;

h. recomandarea profesorului de religie (pentru absolvenții de liceu);

i. copie după diploma de licență și foaia matricolă (pentru candidații licențiați);

j. adeverință de la mănăstirea de metanie, care să certifice statutul de monah (pentru personalul monahal).

Art. 18 – Pentru studenții care sunt sub autoritatea altor Biserici, sunt necesare: binecuvântarea chiriarhului eparhiei din care provin, binecuvântarea chiriarhului de care aparține facultatea de teologie ortodoxă și acordul Patriarhului României.

Art. 19 – Refuzul acordării avizului scris (binecuvântării) al chiriarhului se comunică în scris solicitantului în 3 zile de la depunerea dosarului și trebuie să fie temeinic motivat. Persoana căreia i s-a refuzat acordarea binecuvântării poate depune contestație la Centrul eparhial în prima zi lucrătoare ulterioară comunicării. Analizarea contestației se va face cu participarea chiriarhului/episcopului vicar delegat.