PREDAREA DISCIPLINEI RELIGIE – CULTUL ORTODOX ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Art. 1 – Avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului se acordă pentru încadrarea personalului didactic pe catedre de religie – cultul ortodox în unităţi de învăţământ preuniversitar (conform art. 18, alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale şi art. 4, alin. 1 din Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învăţământul preuniversitar şi la organizarea învăţământului teologic ortodox preuniversitar şi universitar).

Art. 2 – Solicitanţii vor depune la Centrul eparhial un dosar conţinând următoarele documente:

a. cerere tip (care poate fi descărcată de aici), în care candidatul precizează că va respecta prevederile statutare, canoanele şi regulamentele bisericeşti, precum şi hotărârile autorităţilor bisericeşti, normative pentru desfăşurarea activităţilor didactice;

b. copie după certificatul de Botez/actul de înfiere duhovnicească, eliberat de Centrul eparhial (pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Arhiepiscopiei);

c. copie după certificatul de naştere;

d. copie după actul de identitate;

e. copie după certificatul de căsătorie (dacă e cazul);

f. copie după diploma de licenţă în Teologie Ortodoxă şi după foaia matricolă;

g. adeverinţă din partea unităţii de învăţământ în care solicitantul predă în anul şcolar curent, cuprinzând calificativul didactic de minimum Bine şi avizul de continuitate în suplinire (dacă a mai predat disciplina religie);

h. memoriu de activitate pentru anul şcolar curent, vizat de directorul şcolii şi de inspectorul de religie (dacă a mai predat disciplina religie);

i. recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoaşterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovniceşti);

j. recomandarea parohului sau a conducătorului unităţii administrative bisericeşti la a cărei viaţă liturgică, cultural-misionară şi social-filantropică participă solicitantul (ca regulă, a parohului bisericii de pe raza căreia se află şcoala);

k. CV – format Europass.

Art. 3 – Solicitanţii vor participa la un interviu în faţa unei comisii alcătuite din: chiriarh/delegatul acestuia, consilierul/inspectorul eparhial pentru învăţământ religios şi teologic, un profesor de religie cu gradul didactic minimum II.

Art. 4 – Eliberarea avizului scris (binecuvântării) al chiriarhului se face în 5 zile de la susţinerea interviului de către solicitant.

Art. 5 – Refuzul acordării avizului scris (binecuvântării) al chiriarhului se comunică în scris solicitantului în 5 zile de la susţinerea interviului şi trebuie să fie motivat temeinic (conform art. 4, alin. 2 din Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învăţământul preuniversitar şi la organizarea învăţământului teologic ortodox preuniversitar şi universitar).

Art. 6 – Persoana căreia i s-a refuzat acordarea binecuvântării poate depune contestaţie la Centrul eparhial în prima zi lucrătoare ulterioară comunicării. Analizarea contestaţiei şi, după caz, reintervievarea se va face în prezenţa chiriarhului/episcopului vicar delegat.

Art. 7 – Pentru a urmări materializarea cooperării Biserică-Şcoală-Familie, din 3 în 3 ani, profesorii de religie vor prezenta Centrului eparhial un dosar care va conţine activitatea semnificativă şi modalităţile concrete de cultivare a cooperării Biserică-Şcoală-Familie.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEOLOGIC ORTODOX PREUNIVERSITAR

A. ELEVI

Art. 8 – Înscrierea la examenul de admitere la seminariile teologice se face cu avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului.

Art. 9 – Solicitanţii vor depune la Centrul eparhial un dosar conţinând următoarele documente:

a. cerere tip;

b. copie după certificatul de naştere;

c. copie după certificatul de Botez/actul de înfiere duhovnicească, eliberat de Centrul eparhial (pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Arhiepiscopiei);

d. recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoaşterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovniceşti);

e. recomandarea profesorului de religie;

Art. 10 – Refuzul acordării avizului scris (binecuvântării) al chiriarhului se comunică în scris solicitantului maximum 3 zile de la depunerea dosarului şi trebuie temeinic motivat. Persoana căreia i s-a refuzat acordarea binecuvântării poate depune contestaţie la Centrul eparhial în prima zi lucrătoare ulterioară comunicării. Analizarea contestaţiei se va face cu participarea chiriarhului.

B. CADRE DIDACTICE

Art. 11 – Încadrarea personalului didactic în unităţile de învăţământ teologic ortodox preuniversitar se realizează potrivit reglementarilor legale, cu avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului (conform art. 10, alin. 1 din Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învăţământul preuniversitar şi la organizarea învăţământului teologic ortodox preuniversitar şi universitar).

Art. 12 – Solicitanţii vor depune la Centrul eparhial un dosar conţinând următoarele documente:

a. cerere tip, în care candidatul precizează că va respecta prevederile statuare, canoanele şi regulamentele bisericeşti, precum şi hotărârile autorităţilor bisericeşti, normative pentru desfăşurarea activităţilor didactice;

b. copie după certificatul de Botez/actul de înfiere duhovnicească, eliberat de Centrul eparhial (pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Arhiepiscopiei);

c. copie după certificatul de naştere;

d. copie după actul de identitate;

e. copie după certificatul de căsătorie (dacă e cazul);

f. adeverinţă din partea unităţii de învăţământ în care solicitantul predă în anul şcolar curent, cuprinzând calificativul didactic minimum Bine şi avizul de continuitate în suplinire;

g. memoriu de activitate pentru anul şcolar curent, vizat de directorul şcolii şi de inspectorul de specialitate (dacă a mai predat);

h. recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoaşterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovniceşti);

i. recomandarea parohului sau a conducătorului unităţii administrative bisericeşti la a cărei viaţă liturgică, cultural-misionară şi social-filantropică participă solicitantul (poate fi a parohului bisericii de pe raza căreia se află şcoala);

j. CV – format Europass.

Art. 13 – Ocuparea funcţiilor de conducere în învăţământul teologic ortodox preuniversitar (director/director adjunct) se face în acord cu prevederile legale şi cu avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului ( conform art. 10, alin. 1 din Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învăţământul preuniversitar şi la organizarea învăţământului teologic ortodox preuniversitar şi universitar).

Art. 14 – Pentru ocuparea funcţiilor de conducere în învăţământul teologic preuniversitar, solicitanţii trebuie să fie clerici.

Art. 15 – Solicitanţii vor depune la Centrul eparhial un memoriu însoţit de acte doveditoare, în care vor detalia următoarele aspecte:

a. rezultate deosebite obţinute în plan profesional;

b. activitatea de permanentă autoperfecţionare ştiinţifică: articole, studii, cărţi, manuale, programe, participări la congrese, conferinţe, simpozioane, distincţii şi premii, activitatea în cadrul redacţiilor unor publicaţii teologice din ţară şi din străinătate, colaborarea cu mass-media bisericească etc.;

c. activitatea care să evidenţieze dimensiunea misionar-eclesială reflectată în viaţa Bisericii;

d. propunerea unui plan managerial realist şi coerent pentru dezvoltarea activităţii Seminarului.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEOLOGIC ORTODOX UNIVERSITAR

A. STUDENȚI

Art. 16 – Înscrierea candidaților la facultățile de teologie ortodoxă se face în acord cu prevederile legale și cu avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului (conform art. 13, alin. 3 din Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar).

Art. 17 – Solicitanții vor depune la Centrul eparhial un dosar conținând următoarele documente:

a. cerere tip;

b. copie după certificatul de naștere;

c. copie după actul de identitate;

d. copie după certificat de Botez/act de înfiere duhovnicească, eliberat de Centrul eparhial (pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Arhiepiscopiei);

e. recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoașterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovnicești);

f. recomandare de la preotul paroh (preoții vor prezenta recomandarea din partea părintelui protopop de care aparțin, monahii de la starețul mănăstirii în care viețuiesc, iar stareții de la exarhul locului);

g. copie după diploma de absolvire a Bacalaureatului (adeverință, pentru absolvenții din promoția anului curent) și după ultima formă de învățământ absolvită;

h. recomandarea profesorului de religie (pentru absolvenții de liceu);

i. copie după diploma de licență și foaia matricolă (pentru candidații licențiați);

j. adeverință de la mănăstirea de metanie, care să certifice statutul de monah (pentru personalul monahal).

Art. 18 – Pentru studenții care sunt sub autoritatea altor Biserici, sunt necesare: binecuvântarea chiriarhului eparhiei din care provin, binecuvântarea chiriarhului de care aparține facultatea de teologie ortodoxă și acordul Patriarhului României.

Art. 19 – Refuzul acordării avizului scris (binecuvântării) al chiriarhului se comunică în scris solicitantului în 3 zile de la depunerea dosarului și trebuie să fie temeinic motivat. Persoana căreia i s-a refuzat acordarea binecuvântării poate depune contestație la Centrul eparhial în prima zi lucrătoare ulterioară comunicării. Analizarea contestației se va face cu participarea chiriarhului/episcopului vicar delegat.