TEOLOGIA DOGMATICĂ:

 1. Dogma Sfintei Treimi (temeiuri scripturistice, formulare, precizarea terminologiei);
 2. Persoanele Sfintei Treimi; raporturile dintre ele; perihoreză și apropriere;
 3. Crearea lumii nevăzute (existența îngerilor, originea îngerilor, natura și funcția îngerilor, numărul și ierarhia îngerilor, starea morală a îngerilor, îngerii răi, cinstirea îngerilor);
 4. Crearea omului (originea omului, natura omului: trup și suflet, menirea omului);
 5. Starea originară a omului;
 6. Căderea omului în păcat (definiția, originea, ființa, urmările și existența reală și universală a păcatului strămoșesc);
 7. Planul lui Dumnezeu în mântuirea omului și a lumii (pregătirea omului pentru venirea Mântuitorului, proorociri despre venirea Mântuitorului, plinirea vremii, întruparea Fiului lui Dumnezeu, persoana divino-umană a Mântuitorului);
 8. Unirea ipostatică (definiția, însemnătatea dogmatică, temeiuri scripturistice, urmările sau consecințele unirii ipostatice);
 9. Întreita slujire a Mântuitorului;
 10. Răscumpărarea și aspectele ei;
 11. Persoana și lucrarea sfințitoare a Sfântului Duh; Relația dintre Hristos și Duhul Sfânt în iconomia mântuirii;
 12. Harul și însușirile lui; Harul, harismele și darurile Duhului Sfânt;
 13. Raportul dintre har și libertatea omului – privire interconfesională;
 14. Sfânta Biserică ca organ de sfințire și mântuire a credincioșilor (întemeierea și ființa Bisericii);
 15. Însușirile Bisericii;
 16. Membrii Bisericii: clerul și credincioșii; Ierarhia bisericească și preoția universală;
 17. Sfintele Taine; Considerații generale (definiția, ființa, instituirea, partea văzută, partea nevăzută, necesitatea și numărul Sfintelor Taine);
 18. Învățătura creștină despre moarte și judecata particulară;
 19. Starea sufletului după moarte: rai, iad și purgatoriu;
 20. A doua venire a Domnului. Semnele Parusiei. Învierea morților și judecata obștească;
 21. Condițiile mântuirii subiective: har, credință și fapte bune;
 22. Sfânta Taină a Botezului (definiție, numiri, instituire, diferența dintre botezul lui Ioan și botezul creștin, necesitatea botezului, botezul copiilor, săvârșitor, primitor, efecte, botezul sângelui și al dorinței);
 23. Sfânta Euharistie (definiție, deosebiri față de celelalte Sf. Taine, instituire, materie, Sf. Euharistie ca Taină, Jertfă și comemorare, prefacerea euharistică, efectele și urmările prezenței reale și deosebiri interconfesionale);
 24. Sfânta Taină a Mărturisirii (definiție, deosebiri între virtutea pocăinței și Taina Pocăinței; treptele Pocăinței, instituirea, formula, efectele, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească penitentul și deosebiri interconfesionale).

 

SUGESTII BIBLIOGRAFICE:

 1. *** Credința ortodoxă, Ed. Trinitas, Iași, 1996;
 2. *** Viu este Dumnezeu. Catehism ortodox, Ed. Harisma, București, 1993;
 3. *** Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică, București, 1993;
 4. Bria, I., Credința pe care o mărturisim, EIBMBOR, București, 1987;
 5. Bria, I., Dicționar de teologie ortodoxă, EIBMBOR, ed. a II-a, București, 1994;
 6. Bria, I., Tratat de teologie dogmatică și ecumenică, Ed. România Creștină, București, 1999;
 7. Chițescu, N., Todoran, I., Petreuță, I., Teologia dogmatică și simbolică. Manual pentru Institutele Teologice, 2 vol., EIBMBOR, București, 1958;
 8. Clèment, O., Biserica Ortodoxă, Ed. Teora, București, 2000;
 9. Dositei, Mărturisirea Patriarhului Dositei (1672), trad. V. Loichiță, în „Candela”, 1942-1943;
 10. Evdokimov, P., Ortodoxia, EIBMBOR, București, 1996;
 11. Felmy, K.C., Dogmatica experienței ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introd. și trad. Pr. Prof. Dr. I. Ică, Deisis, Sibiu, 1999;
 12. Lossy, V., Introducere în teologia ortodoxă, Ed. Enciclopedică, București, 1993;
 13. Lossy, V., Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Ed. Anastasia, București, 1993;
 14. Meyendorff. J., Teologia bizantină, EIBMBOR, București, 1996;
 15. Mitrofan Kritopoulos, Mărturisirea de credință, trad. Pr. Prof. I. Ică, în „Mitropolia Ardealului”, nr. 2, XVI (1973);
 16. P.S. Photios, Arhim. Philatete, P. Patric Ranson, Noul Catehism Catolic contra credinței Sfinților Părinți. Un răspuns orthodox, Ed. Deisis, Sibiu, 1994;
 17. Popovitch, J., Philosophie Orthodoxe de la Vèritè. Dogmatique de L’Èglise Orthodoxe, 5 vol., Ed. L’Age d’Homme, Lausanne, 1992-1997;
 18. Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. Pr. D. Fecioru, ed. a III-a, Ed. Scripta, București, 1993;
 19. Sf. Petru Movilă, Mărturisirea Ortodoxă, în vol. Mărturisirea de credință a Bisericii Ortodoxe, trad. Al. Elian, EIBMBOR, București, 1981;
 20. Stăniloae, D., Teologie Dogmatică Ortodoxă, 3 vol., ed. a III-a, EIBMBOR, București, 1996;
 21. Todoran, I., Zăgrean, I., Teologia Dogmatică. Manual pentru Seminariile Teologice, București, 1991; ultima ediție – Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2004;
 22. Yannaras, C., Abecedar al credinței, Ed. Bizantină, București, 1996.