1. Revelaţia dumnezeiască (Revelaţia  naturală, Revelaţia supranaturală, Posibilitatea Revelaţiei);

2. Căile de transmitere a Revelaţiei supranaturale. Sf. Scriptură (cuprins, împărţire, raportul dintre Vechiul şi Noul Testament, inspiraţia Sf. Scripturi, lectura şi tâlcuirea Sf. Scripturi – interconfesional);

3. Căile de transmitere a Revelaţiei supranaturale. Sf. Tradiţie (Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie, Aspectul statornic şi aspectul dinamic al Sfintei Tradiţii; Monumentele sau documentele Sfintei Tradiţii; Criteriile Sfintei Tradiţii, deosebiri interconfesionale).

4. Cunoaşterea lui Dumnezeu (cunoaşterea naturală şi supranaturală, cunoaşterea catafatică şi apofatică, cunoaşterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii, fiinţa şi lucrările lui Dumnnezeu);

5. Atributele naturale ale lui Dumnezeu;

6. Atributele intelectuale ale lui Dumnezeu;

7. Atributele morale ale lui Dumnezeu;

8. Dumnezeu întreit în Persoane (Dogma Sfintei Treimi, Descoperirea Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură, Formularea Dogmei Sfintei Treimi şi precizarea terminologiei trinitare);

9. Persoanele Sfintei Treimi. Raporturile dintre Persoanele Sfintei Treimi. Perihoreză şi apropriere;

10. Ereziile antitrinitare;

11. Filioque şi combaterea lui;

12. Crearea lumii în general;

13. Crearea lumii nevăzute. Îngerii buni şi îngerii răi;

14. Crearea lumii văzute;

15. Crearea omului. Fiinţa omului: trup şi suflet;

16. Sufletul omenesc. Funcţiile, unitatea şi spiritualitatea lui. Nemurirea sufletului. Teorii cu privire la transmiterea sufletului;

17. Starea originară a omului – interconfesional;

18. Căderea omului în păcat;

19. Păcatul strămoşesc şi urmările lui. Privire interconfesională;

20. Providenţa divină şi momentele ei. Providenţa divină şi libertatea omului. Obiecţii împotriva providenţei divine. Deismul.

21. Planul lui Dumnezeu în mântuirea omului şi a lumii. Pregătirea omului pentru venirea Mântuitorului. Proorociri despre venirea Mântuitorului. Plinirea vremii. Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Persoana divino-umană a Mântuitorului;

22. Unirea ipostatică. Dumnezeu Omul-Iisus Hristos. Urmările sau consecinţele unirii ipostatice;

23. Preacinstirea Maicii Domnului. Fraţii Domnului;

24. Chenoza;

25. Erezii hristologice;

26. Noţiunea de mântuire şi sensurile ei. Raportul dintre Persoana şi opera Mântuitorului Iisus Hristos;

27. Întreita slujire a Mântuitorului;

28. Răscumpărarea (mântuirea obiectivă);

29. Răscumpărarea în teologia romano-catolică. Răscumpărarea în teologia protestantă;

30. Persoana şi lucrarea sfinţitoare a Sfântului Duh. Relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt în iconomia mântuirii;

31. Harul şi însuşirile lui. Harul, harismele şi darurile Duhului Sfânt. Harul – privire interconfesională la catolici şi protestanţi;

32. Raportul har – libertatea omului – interconfesional;

33. Mântuirea subiectivă – interconfesional;

34. Cinstirea sfinţilor, a moaştelor, a icoanelor şi a Sfintei Cruci;

35. Întemeierea Bisericii – organ de sfinţire şi mântuire a credincioşilor. Constituţia divino-umană a Bisericii;

36. Însuşirile Bisericii;

37. Membrii Bisericii: clerul şi credincioşii. Ierarhia bisericească în Sfânta Scriptură. Preoţia universală;

38. Diferenţe interconfesionale cu privire la Biserică;

39. Diferenţe interconfesionale cu privire la ierarhia bisericească. Primatul şi infailibilitatea papală. Preoţia universală;

40. Sfintele Taine. Consideraţii generale;

41. Sfânta Taină a Botezului. Botezul copiilor;

42. Sfânta Taină a Mirungerii;

43. Sfânta Taină a Împărtăşaniei;

44. Sfânta Taină a Mărturisirii;

45. Sfânta Taină a Preoţiei;

46. Sfânta Taină a Nunţii;

47. Sfânta Taină a Maslului;

48. Sfintele Taine în viaţa Bisericii şi a credincioşilor. Ierurgiile;

49. Învăţătura creştină despre viaţă şi moarte. Judecata particulară;

50. Starea sufletului după moarte: raiul şi iadul. Netemeinicia învăţăturii despre purgatoriu;

51. A doua venire a Domnului. Semnele Parusiei. Învierea morţilor. Judecata obştească. Sfârşitul lumii. Viaţa veşnică.

BIBLIOGRAFIE:

1. *** Credinţa ortodoxă, Ed. Trinitas, Iaşi, 1996;

2. *** Viu este Dumnezeu. Catehism ortodox, Ed. Harisma, Bucureşti, 1993;

3. *** Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică, Bucureşti, 1993;

4. *** Conciliul Ecumenic Vatican II. Constituţii, decrete, declaraţii, Ed. Arhiepiscopia

Romano-Catolică, Bucureşti, 1999;

5. Alfeyev, H., Le mystere de la foi. Introduction à la thèologie dogmatique orthodoxe,

Cerf. Paris, 2001;

6. Bria, I., Credinţa pe care o mărturisim, EIBMBOR, Bucureşti, 1987;

7. Bria, I., Dicţionar de teologie ortodoxă, EIBMBOR, Ed. A II-a, Bucureşti, 1994;

8. Bria, I., Tratat de teologie dogmatică şi ecumenică, Ed. România Creştină, Bucureşti,

1999;

9. Calvin, J., Învăţătura religiei creştine , [Institutio Christianae Religionis], 2 vol., Ed.

Cartea Creştină, Oradea, 2003;

10. Chiţescu N., I. Todoran, I. Petreuţă,  Teologia dogmatică şi simbolică. Manual pentru

     Institutele Teologice, 2 vol., EIBMBOR, Bucureşti, 1958;

11. Clèment, O., Biserica Ortodoxă, Ed. Teora, Bucureşti, 2000;

12. Dositei, Mărturisirea Patriarhului Dositei  (1672), TRAD. V. Loichiţă în “Candela”,

1942 – 1943;

13. Evdokimov, P., Ortodoxia, EIBMBOR, Bucureşti, 1996;

14. Felmy, K.C., Dogmatica experienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe

contemporane, introd. şi trad. Pr. prof. dr. I. Ică, Deisis, Sibiu, 1999;

15. Gagiu, I., N.C. Buzescu, Dogmatica. Manual pentru uzul Seminariilor Teologice,

EIBMBOR, Bucureşti, 1958;

16. Lossky, V., Introducere în teologia ortodoxă, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993;

17. Lossky, V., Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Ed. Anastasia Bucureşti, 1993;

18. Luther, M., Scrieri I, Ed. Logos, Cluj-Napoca, 2003;

19. Meyendorff, J., Teologia bizantină, EIBMBOR, Bucureşti, 1996;

20. Mitrofan Kritopoulos, Mărturisirea de credinţă, trad. Pr. Prof. I. Ică în “Mitropolia

Ardealului” nr. 2, XVI (1973);

21. P.S. Photios, Arhim. Philatete, P. Patric Ranson, Noul Catehism Catolic contra

      credinţei Sfinţilor Părinţi. Un răspuns orthodox, Ed. Deisis, Sibiu, 1994;

22. Popovitch, J., Philosophie Orthodoxe de la Vèritè. Dogmatique de L’Èglise Orthodoxe,

5 vol., Ed. L’Age d’Homme, Lausanne, 1992 – 1997;

23. Atanasie de Paros, Arătare sau adunare pre scurt ale dumnezeieştilor dogme ale

     credinţei, Mănăstirea Neamţ, 1816, reeditare Ed. Pelerinul Român, Oradea, 2001;

24. Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. Pr. D. Fecioru, ed. A III-a, Ed. Scripta,

Bucureşti, 1993;

25. Sf. Petru Movilă, Mărturisirea Ortodoxă, în vol. Mărturisirea de credinţă a Bisericii

     Ortodoxe, trad. Al. Elian, EIBMBOR, Bucureşti, 1981;

26. Stăniloae, D., Teologie Dogmatică Ortodoxă, 3 vol, Ed. a III-a, EIBMBOR, Bucureşti,

1996;

27. Todoran, I., Zăgrean, I., Teologia Dogmatică. Manual pentru Seminariile Teologice,

Bucureşti, 1991; ultima ediţie – Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004;

28. Tsirpanlis, C., Introduction to Eastern Patristic Thought and Orthodox Theology, The

Liturgical Press, Collegebille Minnesota, 1991;

29. Yannaras, C., Abecedar al credinţei, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1996.