I. Construirea sau intervenţia asupra unui edificiu bisericesc

Orice lucrare de construcţie (consolidare, restaurare, reparaţie curentă, reparaţie capitală la lăcaşurile de cult şi edificiile bisericeşti existente, cât şi la noile lăcaşuri de cult sau edificii bisericeşti ce urmează a fi construite) va urmări, obligatoriu, următorii paşi:

 

1) Obţinerea Binecuvântării Chiriarhului

Pentru obţinerea arhiereştii binecuvântări (binecuvântrea Chiriarhului) pentru o construcţie nouă (biserică sau edificii cu diferite destinaţii ce se vor afla în administrarea parohiei sau a mănăstirii) sau în cazul lucrărilor de consolidare, restaurare, reparaţii curente, reparaţii capitale la lăcaşurile de cult şi edificiile bisericeşti existente – parohia sau mănăstirea trebuie să se îngrijească mai înainte ca terenul destinat viitoarei construcţii să fie, contractual sau decizional, în posesia unităţii de cult sau monahale (Arhiepiscopiei) şi în cazul unei biserici noi, parohia sau mănăstirea/schitul să fie statutar înfiinţată.

Pentru solicitarea arhiereştii binecuvântări, se va înainta către Centrul Eparhial o cerere pentru arhiereasca binecuvântare, decizia Consiliului Parohial sau a Consiliului Mănăstirii (în copie) şi un memoriu explicativ (în care se va menţiona şi provenienţa fondurilor), la care se va ataşa o copie după decizia de înfiinţare a parohiei sau mănăstirii şi după actul de posesie a terenului. În ataşament, va fi înaintat un plan de amplasament pentru edificiul ce se doreşte a fi construit. În cazul lucrărilor asupra unor edificii existente se vor ataşa poze cu edificiile asupra cărora se vor executa lucrări.

Notă:

Demersurile pentru obţinerea arhiereştii binecuvântări în vederea construirii unui lacaş de cult, vor fi făcute prin Sectorul Patrimoniu şi Construcţii Bisericeşti al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

Pentru înfiinţarea parohiei şi obţinerea binecuvântării de înfiinţare – solicitările vor fi înaintate Chiriarhului şi Permanenţei Consiliului Eparhial, prin Sectorul Administrativ Bisericesc;

Pentru preluarea în proprietate a terenului – solicitările vor fi înaintate Chiriarhului şi Permanenţei Consiliului Eparhial, prin Sectorul Economic şi Oficiul Canonico-Juridic.

 

2) Obţinerea Certificatului de Urbanism

Pentru orice construcţie nouă, precum şi pentru orice intervenţie asupra unei clădiri existente, parohia va solicita Serviciului de Urbanism al Primăriei de care aparţine, eliberarea Certificatului de Urbanism. În urma obţinerii Certificatului, parohia se va îngriji şi de obţinerea avizelor solicitate în Certificat. În Anexa 1 (ataşată) se detaliază procedura de obţinere a Certificatului de Urbanism.

 

3) Elaborarea documentaţiei (proiectul) şi avizarea ei de către Chiriarh

În urma obţinerii Certificatului de Urbanism, parohia/mănăstirea se va îngriji de elaborarea documentaţiilor necesare noii construcţii sau, după caz, a reabilitărilor. Parohia/mănăstirea va solicita firmelor specializate să elaboreze proiectul de arhitectură şi pe cel de rezistenţă (sau de reabilitare).

Documentaţia referitoare la construirea unui lăcaş de cult trebuie să conţină:

a. Piese scrise[1]:

 • borderou;
 • lista cuprinzând semnăturile proiectanţilor, numele şi prenumele, profesia, calitatea şi capitolul din proiect pentru care răspund, după cum urmează:
  • şef de proiect;
  • proiectanţi cu drept de semnătură;
  • verificatori de proiecte autorizaţi MLPTL;
 • tema de proiectare de arhitectură religioasă, semnată de şeful de proiect şi de beneficiarul direct;
 • memoriul de arhitectură;
 • devizul analitic cu evaluarea lucrării şi extras de materiale.

b. Piese desenate:

 • planul de încadrare în unitatea teritorial-administrativă cu indicarea pe planşă a altor bunuri imobile aparţinând cultelor religioase, respectiv asociaţiilor sau fundaţiilor religioase;
 • planul de situaţii cu încadrarea în spaţiul parohial (cultic) corelat cu planul de amenajare: amplasarea construcţiilor rezistente, a construcţiilor propuse, distanţele faţă de limitele terenului şi faţă de construcţiile existente;
 • planul tuturor nivelurilor proiectate;
 • secţiune transversală şi longitudinală;
 • cele patru faţade ale lăcaşului de cult;
 • plan învelitoare;
 • plan fundaţie.

c. Acte şi documente anexate în copie:

 • certificatul de urbanism;
 • actul de proprietate asupra terenului, însoţit de planşa cadastrală-extras de carte funciară;
 • planşa cuprinzând reglementări din planul urbanistic de detaliu (plan urbanistic zonal), dacă este solicitată prin certificatul de urbanism.

Proiectele întocmite vor fi înaintate Centrului Eparhial, respectiv Serviciului Tehnic din cadrul Sectorului Patrimoniu şi Construcţii Bisericeşti spre verificare, urmând a fi înaintate Chiriarhului pentru avizare.

Documentaţia va cuprinde cererea pentru avizare şi proiectul (piese scrise – inclusiv memoriul de arhitectură şi piese desenate – conform celor menţionate mai sus).

Notă: Se înaintează proiectul în copie şi nu în original, semnate pentru conformitate de reprezentantul legal al unităţii şi ştampilat cu ştampila unităţii!

 

4) Obţinerea autorizaţiei de construire (unde este cazul)

În urma avizării proiectului, parohia/mănăstirea va solicita către administraţia publică locală –  autorizaţia de construire şi de desfiinţare, dacă este cazul. În Anexa 1 (ataşată) se detaliază procedura de autorizare.

 

5) Desemnarea constructorului – licitaţia

Lucrările de execuţie se pot realiza:

 • în regie proprie;
 • în antrepriză, în baza unui contract între parohie/mănăstire şi o firma de construcţii;
 1. Solicitarea ofertelor

Pe baza proiectului elaborat şi a unui caiet de sarcini sau deviz estimativ (întocmit de către proiectant), parohia/mănăstirea va solicita oferte la mai multe societăţi abilitate (cel puţin trei), pentru execuţia lucrărilor. Forma legală de solicitare a ofertelor (în cazul licitaţiilor) este de a se face anunţ public într-un ziar.

 1. Tinerea licitaţiei

Pe baza ofertelor primite, parohia/mănăstirea va solicita Centrului Eparhial delegarea unei comisii cere să prezideze licitaţia (selectarea ofertelor). Parohia/mănăstirea va înainta o cerere către Chiriarh pentru delegarea comisiei. În cerere se va specifica denumirea firmelor participante la licitaţie şi se va recomanda ziua de ţinere a şedinţei de licitaţie. La licitaţie vor participa şi membrii Consiliului Parohial, sau Consiliul Mănăstirii. Ofertele primite se vor înainta către Centrul Eparhial după deschiderea lor (după licitaţie), şi nu înainte.

La lucrările de construire ale unor obiective cu importanţă deosebită entru Eparhie se va organiza şedinţa de licitaţie doar cu participarea reprezentanţilorl Centrului Eparhial.

 1. Desemnarea câştigătorului – semnarea contractului

În urma şedinţei de licitaţie se va alege oferta cea mai bună, ţinându-se cont de valoarea ofertei, experienţa constructorului şi a condiţiilor de contractare.

Parohia/mănăstirea va înainta către Centrul Eparhial procesul verbal al licitaţiei împreună cu o cerere către Chiriarh, pentru a obţine aprobarea ofertei celei mai avantajoase şi pentru binecuvântarea de a se semna contractul cu societatea câştigătoare.

Dacă se constată vicii de procedură, aceasta se va relua.

 

6) Supravegherea lucrărilor

Pe parcursul lucrărilor de construcţie (reabilitare) parohia/mănăstirea are obligaţia angajării unui diriginte de şantier atestat, angajat cu contract de către parohie, indiferent dacă execută în regie propie sau în antrepriză. Dirigintele de şantier va verifica şi va supraviza (va semna) situaţiile de lucrări ale constructorului.

Pentru orice suplimentare a valorilor de deviz (a lucrărilor) aprobate, parohia/mănăstirea are obligaţia să anunţe Centrul Eparhial şi să solicite aprobarea suplimentării lucrărilor, respectiv a devizului suplimentar.

 

7) Recepţionarea lucrărilor

La finalizarea lucrărilor de construcţii (reabilitări) prevăzute în proiectele tehnice de execuţie aprobate şi după întocmirea cărţii construcţiei (unde este cazul), parohia/mănăstirea va solicita în scris Chiriarhului numirea unei comisii din partea Sectorului Patrimoniu şi Construcţii Bisericeşti pentru recepţionarea lucrărilor.

Pentru recepţie, parohia/mănăstirea va pregăti spre analiza comisiei, toate situaţiile de lucrări întocmite de constructor şi avizate de către dirigintele de şantier. În aceste situaţii de lucrări, trebuie să se regăsească toate lucrările şi cheltuielile făcute în vederea ridicării sau reabilitării edificiului bisericesc. În cazul unui număr foarte mare de lucrări, respectiv a unui număr mare de situaţii de lucrări, pentru a nu se îngreuna procedura de recepţie, parohia/mănăstirea va solicita în prealabil constructorului întocmirea unei situaţii de lucrări cumulative din care să se poată extrage uşor datele necesare recepţiei (cheltuieli cu materiale, manoperă, transport, cheltuieli indirecte, etc).

Lucrările de reparaţii ce se pot executa asupra lăcaşurilor de cult şi asupra altor edificii eclesiale

a. Lucrări de întreţinere, care sunt lucrări curente de mică amploare care se execută periodic de către proprietar, fără scoaterea clădirii din funcţiune. Ca exemplu de lucrări de întreţinere sunt:

– curăţenia jgheaburilor, burlanelor şi rigolelor, a sobelor şi coşurilor de fum, desfundarea scurgerilor interioare şi a canalizării exterioare, golirea depozitelor din căminele de trecere şi a recipienţilor;

– repararea feroneriei, uşilor şi ferestrelor;

– înlocuirea gemurilor sparte;

– vopsitorii;

– tâmplărie;

– spoieli şi zugrăveli interioare şi exterioare;

– revizuirea instalaţiilor cu schimbarea garniturilor;

– dezgheţarea conductelor de apă neprotejate;

– îndepărtarea zăpezii de pe acoperişuri, copertine, terase şi în jurul clădirii.

 

b. Lucrări de reparaţii curente (R.C.): sunt lucrări care se execută de către proprietar pentru înlăturarea unor deteriorări locale ale elementelor de construcţie, componente artistice şi instalaţii sau înlocuirea parţială a elementelor uzate, în scopul creării posibilităţii de folosinţă în continuare a clădirilor respective.

Exemple de R.C.:

– înlocuirea parţială sau totală a învelitorii;

– înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor;

– repararea sau consolidarea şarpantei;

– reparaţii locale ale zidăriei;

– repararea coşurilor, cornişelor;

– demontarea şi remontarea sobelor;

– înlocuirea părţilor deteriorate ale instalaţiilor (conducte, armături, obiecte tehnico-sanitare, cazane de încălzire;

– curăţirea rezervoarelor de alimentare cu apă, a depozitelor de combustibil, înlocuirea conductelor;

– revizuirea şi repararea instalaţiilor existente de stingere a incendiilor, control permanent şi măsuri de prevenire a incendiilor;

– măsuri de combatere a acţiunii distructive  a buretelui de casă (ciuperca Merulius lacrymans).

C. Celelalte lucrări de reparaţii şi consolidare, care implică refacerea structurii de rezistenţă a imobilului sau al învelitorii acestuia sunt lucrări complexe de restaurare ce necesită întocmirea unui proiect de specialitate, obţinerea avizelor legale şi a autorizaţiei de construire, organizarea unei licitaţii pentru adjudecarea lucrărilor.

 

II. Intervenţii asupra edificiilor “Monument Istoric”

În cazul edificiilor monument istoric, parohia/mănăstirea va urma aceeaşi procedură specificată la punctul I (construirea sau intervenţia asupra unui edificiu bisericesc). În plus, în conformitate cu prevederile Legii privind protejarea monumentelor istorice, nr. 422/18.07.2001, se va ţine cont de următoarele aspecte:

 

1) Intervenţiile asupra monumentelor istorice

Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional; fac excepţie intervenţiile determinate de forţă majoră, cu condiţia ca modificările să fie reversibile. În sensul prezentei legislaţii, intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt:

a. toate lucrările de cercetare, construire, extindere, reparare, consolidare, conservare, restaurare, amenajări peisagistice, precum şi orice alte lucrări care modifică substanţa sau aspectul monumentelor istorice, inclusiv reparaţiile curente, lucrările de întreţinere şi iluminarea interioară şi exterioară de siguranţă şi decorativă;

b. executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;

c. amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în monumente istorice;

d. schimbări ale destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;

e. strămutarea monumentelor istorice;

f. amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice.

Prin reparaţii se înţeleg diferite categorii de lucrări care se execută în vederea preîntâmpinării sau remedierii deteriorărilor şi degradărilor la clădiri, pentru menţinerea acestora în funcţiune pe durata de serviciu.

Prin lucrări ce se pot executa pe biserici şi alte edificii eclesiale cu statut de monument istoric şi care nu au nevoie de avizul Ministerului Culturii se înţeleg lucrările prevăzute mai sus la capitolul Lucrările de reparaţii ce se pot executa asupra lăcaşurilor de cult şi  asupra altor edificii eclesiale, punctele a. şi b.

 

2) Obligaţiile de exploatare

Obligaţiile de exploatare a edificiilor monument istoric sunt: aerisirea spaţiilor interioare şi a subsolurilor prin deschiderea uşilor şi ferestrelor cât mai mult timp, cu condiţia ca afară să fie timp uscat. Pentru evitarea condensului, este interzisă aerisirea mai mult de câteva minute, dacă afară este ploaie, ceaţă sau ninsoare. Urmărirea periodică a monumentului, a pieselor componente ale acestuia: ziduri, tâmplărie, şarpante, coşuri de fum, instalaţii etc., precum şi a obiectelor de inventar sau a depozitelor, în privinţa apariţiei semnelor unor atacuri sau degradări.

La terminarea serviciului, se verifică instalaţiile de încălzire, apă, se închid ferestrele, se stinge lumina electrică, se sting toate sursele ce pot produce incendii, se încuie uşile.

În vederea conservării picturii şi a obiectelor de inventar se vor amenaja, în biserici sau în afara acestor locuri speciale pentru arsul lumânărilor. Aceste amenajări vor fi avizate de C.N.M.I. La plecare se pun în funcţiune instalaţiile antiefracţie.

 

3) Lucrări interzise

Sunt interzise următoarele lucrări asupra monumentelor istorice, care, imediat sau în timp, pot favoriza factorii sau cauzele care duc la degradarea monumentului:

– execuţia de trotuare pe şape din beton;

– execuţia de lucrări de tencuire a soclurilor, a paramentelor şi zidăriei în zonele deteriorate, fără documentaţia avizată de Direcţia Monumentelor Istorice;

– spoieli şi vopsitorii cu ulei sau pe bază de substanţe sintetice;

– montarea de linoleum peste parchete sau duşumele;

– înlocuirea de învelitori;

– plantarea de arbori la o distanţă mai mică de 15 m de monument;

– executarea de înhumări la o distanţă mai mică de 6 m de zidul bisericii;

– nu se depozitează în interior sau în imediata vecinătate a monumentului nici un fel solvenţi, substanţe chimice sau inflamabile – nici măcar temporar;

– nu se depozitează în interior sau în imediata vecinătate a monumentului nici un material de construcţie, utilitar sau gospodăresc;

– nu se va schimba destinaţia monumentului istoric fără avizul C.N.M.I.;

– nu se execută lucrări de săpătură pentru construcţii noi fără asistenţa arheologică de specialitate;

– nu se execută lucrări de construcţii pentru clădiri noi în zona funcţională a monumentului sau în zona de protecţie a acestuia fără ca proiectul să fie avizat de C.N.M.I.

 

4) Conţinutul documentaţiei de proiectare privind expertizarea, consolidarea şi restaurarea (repararea) unor monumente istorice şi de arhitectură:

a. Studii şi cercetări premergătoare elaborării expertizei tehnice:

– Cercetare de parament (inclusiv analiza chimică şi biologică a materialelor de construcţie);

– Studiul istoric şi raport arheologic;

– Studiu topografic;

– Studiul geotehnic.

b. Expertiza tehnică:

– Releveul situaţiei existente cu marcarea fisurilor;

– Releveul fotografic;

– Conceptul de consolidare : variantele de intervenţie ca soluţii de consolidare.

c. Studiul de fezabilitate (la solicitarea beneficiarului).

d. Proiect tehnic şi detalii de execuţie (pentru consolidare şi reparaţii capitale), întocmit în baza recomandărilor menţionate într-una din variantele prezentate de expertiza tehnică.

e. Documentaţii, obţinere avize (conform certificatului de urbanism).

f. Documentaţie P.A.C. (la cererea beneficiarului).

g. Documentaţie licitaţie (la cererea beneficiarului).

În mod obligatoriu, şeful de proiect al acestor lucrări va fi arhitectul. Nu pot îndeplini responsabilitatea de proiectare conductorii arhitecţi sau inginerii constructori.

 

III. Solicitarea sprijinului financiar (dotaţiei) de la autorităţile publice

Orice solicitare a parohiei/mănăstirii adresată autorităţilor publice trebuie făcută cu binecuvântarea Chiriarhului şi prin intermediul Centrului Eparhial-Sectorul Patrimoniu şi Construcţii Bisericeşti.

1) Solicitările de la Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC)

Conţinutul dosarului de solicitare a ajutorului financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte pentru lucrările de construire ce sunt în derulare la lăcaşurile de cult este următorul:

 • Cererea tip completată semnată şi ştampilată de preotul paroh;
 • Autorizaţia de construire valabilă – în copie – pentru lucrările de construire ;
 • Avizul Direcţiei Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor pentru cazul în care obiectivul este monument istoric – în copie ;
 • Avizul Comisiei de Pictură Bisericească (în cazul lucrărilor de pictură bisericească) ;
 • Devizul analitic cu restul lucrărilor de executat la data solicitării, semnat de proiectant şi preotul paroh ;
 • două fotografii cu stadiul lucrărilor la data solicitării (pe verso se menţionează hramul bisericii, adresa, data realizării fotografiei, numele în clar şi semnătura preotului paroh şi ştampila parohiei.

 

2) Decontarea (justificarea) dotaţiilor primite de la Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC)

Dosarul de justificare, cât şi Memoriul justificativ pentru sumele primite ca sprijin financiar va fi transmis în mod centralizat de către reprezentantul Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei şi nu se vor mai trimite dosare la SSC direct de la parohii (unităţile de cult).

Dosarul de justificare pentru sprijinul financiar acordat prin SSC trebuie să cuprindă (conform ultimilor prevederi ale SSC din data de 20.01.2015):

 1. dosar de încopciat;
 2. adresă de înaintare (se găseşte pe www.culte.ro)
 3. centralizatorul documentelor anexate care trebuie să cuprindă facturile şi dovada plăţii acestora (ordin de plată, chitanţe sau bonuri fiscale) – se găseşte pewww.culte.ro;
 4. extrasul de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor de la MCCPN şi chitanţa de înregistrare în evidenţa contabilă a unităţii de cult beneficiară;
 5. facturile fiscale – însoţite de chitanţe sau ordine de plată sau bon de casă;
 6. pentru lucrările de pictură sau procurări de materiale de la particulari, chitanţele de mână prin care se atestă plata acestor servicii vor cuprinde în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului în clar, precum şi datele de identificare. Chitanţele vor fi certificate, obligatoriu, de primar sau de un îmuternicit al acestuia.

Pentru lucrările de pictură se va trimite o copie a ştatului de plată şi a ordinului de plată prin care s-a virat impozitul pe salarii, conform legii (în cazul în care lucrările de pictură sunt executate de pictor angajat de parohie, prin contract de prestări servicii).

NOTĂ:

● dacă pe factură se menţionează execuţia unei anumite lucrări, se va ataşa obligatoriu situaţia de lucrări. Valoarea situaţiei de lucrări trebuie să coincidă cu valoarea facturilor;

● dacă pe factură se menţionează execuţia unei lucrări conform unui contract, se va ataşa şi contractul respective;

● dacă se achită un avans din lucrare, se va ataşa, de asemenea, contractul cu furnizorul respectiv, din care să rezulte că se plăteşte avans;

● chitanţele care atestă plăţile trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plăţii, operaţiunea pentru care se face plata, numărul şi data eliberării.

 

OBSERVAŢII:

● toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi obligatoriu certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului, cu specificarea “conform cu originalul”;

● documentele justificative trebuie să fie lizibile şi să NU prezinte ştersături.

ATENŢIE!! – Nu se vor admite la justificare:

● documente care conţin achiziţii de materiale sau prestări de servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar. Se vor lua în calcul doar cele care sunt prevăzute în devizul prezentat la dosarul de acordare.

● facturi emise sau plătite înainte de primirea ajutorului financiar sau emise în anii precedenţi acordării sprijinului financiar, chiar dacă acestea au fost plătite după primirea ajutorului financiar.

● obiectele considerate mijloace fixe cu durata de utilizare mai mare de un an şi preţ unitar fără TVA mai mare de 1.799 lei (ex.: centrală termică, cazan, aparat de aer condiţionat, clopot, mobilier calculator, fax, telefon, imprimantă, copiator, obiecte sanitare, etc.).

 

Data limită a justificării:

● potrivit prevederilor cap. 4, art. 15, litera i) din H.G. 1470/2002 şi H.G. 313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 “documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în trimestrul IV, justificarea se va face în cel mult 180 de  zile de la primirea acestuia.

Pentru lucrările de pictură şi restaurare-conservare pictură sunt valabile prevederile cuprinse în Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Comisie de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române distribuit parohiilor.

În Anexa 2 găsiţi ghidul solicitantului pentru Dotaţii de la Secretariatul de Stat pentru Culte.

 

1) Solicitările de la Consiliile Locale

Pentru solicitarea de dotaţii privind lucrările de construire, restaurare şi consolidare sau lucrările de pictură sau restaurare pictură ce sunt în derulare la lăcaşurile de cult conţinutul dosarului de solicitare a ajutorului financiar de la Consiliile Locale este în conformitate cu ghidul solicitantului elaborat şi aprobat de fiecare primărie.

2) Solicitările de la Consiliile Judeţene

Pentru solicitarea de dotaţii privind lucrările de construire, restaurare şi consolidare sau lucrările de pictură sau restaurare pictură ce sunt în derulare la lăcaşurile de cult conţinutul dosarului de solicitare a ajutorului financiar de la Consiliile Judeţene este în conformitate cu ghidul solicitantului elaborat şi aprobat de fiecare Consiliu Judeţean.

 

IV. Executarea lucrărilor de pictură din nou, restaurare pictură murală sau portabilă, executare de mobilier şi alte lucrări cu caracter artistic

Orice lucrare de pictură din nou, restaurare pictură murală sau portabilă, executare de mobilier şi alte lucrări cu caracter artistic ce se doreşte a se executa la lăcaşurile de cult şi edificiile bisericeşti existente, cât şi la noile lăcaşuri de cult sau edificii bisericeşti ce urmează a fi construite va urmării obligatoriu următorii paşi:

 

1) Obţinerea Binecuvântării Chiriarhului

Pentru obţinerea arhiereştii binecuvântări (binecuvântrea Chiriarhului) pentru lucrările susmenţionate se va îninta o cerere scrisă. Pentru demararea procedurilor de proiectare, avizare, aprobare,  adjudecare şi contractare se va consulta Regulamentul Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, pe care fiecare unitate de cult trebuie să îl procure, şi se vor urma întocmai etapele consemnate.

Pentru lucrările de executare a mobilierului se va solicita în scris arhiereasca binecuvântare şi se va prezenta un portofoliu al sculptorului ce va executa lucrarea.

Notă:

Demersurile pentru obţinerea arhiereştii binecuvântări în vederea executării lucrărilor de pictură din nou, restaurare pictură murală sau portabilă, executare de mobilier şi alte lucrări cu caracter artistic , vor fi făcute prin Sectorul Patrimoniu şi Construcţii Bisericeşti al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

ANEXA 1.

Certificatul de Urbanism

Definiţie

Act prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic şi tehnic al unui imobil, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.

Scopul emiterii certificatului de urbanism

 • pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora, precum şi în vederea desfiinţării construcţiilor;
 • pentru concesionarea de terenuri pentru adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de “studiu de fezabilitate”;
 • pentru cereri în justiţie pentru alte scopuri, atunci când operaţiunile respective o impun;

Solicitanţi

Orice persoană fizică sau juridică

Ce se depune

 • O cerere tip, completată, care va cuprinde:
  • elemente de identificare ale imobilului;
  • elemente care definesc scopul solicitării.
 • Plan de situatie elaborat pe suport topografic, vizat de Oficiul Judetean de Cadastru- la scarile 1:5000 pana la 1:500;
 • Extrasul de Carte Funciara, pentru imobilele proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari;
 • Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.

Autorizaţia de Construire/Desfiinţare

• Definie

Act prin care se permite execuţia de lucrări stabilite prin art.3, Legea nr.453/2001, precizate de solicitant în cererea sa.

• Solicitanţi

Orice persoană fizică sau juridică, deţinătoare a unui titlu asupra imobilului, care şi conferă dreptul de construire/desfiinţare. Solicitarea emiterii unei autorizaţii de construire/desfiinţare se poate face fie direct de către deţinătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit desemnat în condiţiile legii.

• Ce se depune:

 • o cerere tip, completată şi semnată/ştampilată, inclusiv anexa completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform PAC/PAD;
 • dovada titlului asupra imobilului, care să şi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată);
 • certificatul de urbanism (în copie);
 • proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, intocmit în baza prevederilor anexei nr.1 la Legea nr.453/2001, inclusiv referatele de verificare şi după caz, referatul de expertiză tehnică – semnate şi ştampilate în original (două exemplare);
 • fişele tehnice pentru obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum şi, după caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii avizelor şi acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului (două exemplare);
 • avizele şi acordurile obţinute de solicitant, altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);
 • documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de construire (în copie);
 • documentele de plată a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor şi acordurilor necesare, communicate o dată cu certificatul de urbanism (în copie);
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că imobilul – teren şi/sau construcţii – nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţe judecătoreşti (act notarial);
 • certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului numai in cazul cererii pentru autorizatie de desfiintare (in copie).

• Notă:

Autorităţile administraţiei publice locale, care finanţează şi realizează obiective de interes public pe teritoriile care le aparţin nu trebuie să facă dovada asupra terenului.

• Cine eliberează

Primarul  pentru construcţiile şi lucrările de orice fel din intravilanul si extravilanul localităţii, cu excepţia investiţiilor ce se aprobă de Guvern.

• Durata eliberării

În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

• Valabilitate

Autoritatea emitentă a autorizatiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. În această situaţie valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizaţie

• Prelungirea valabilităţii

În cazul în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizaţia de construire/desfiinţare, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirarii termenului de valabilitate. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni. Solicitantul va regulariza taxa pentru autorizţia de construire, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de execuţie, stabilit prin autorizaţia de construire, în funcţie de valoarea finală a investiţiei.

• Cui se eliberează

Solicitantului, persoană fizică sau juridică, direct sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 

ANEXA 2.

 

Ghidul solicitantului pentru ajutoarele financiare

Data înregistrării: 2015-01-20

Detalii articol:

I.  Cadrul legislativ

Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată.(anexată).

II.  Elementele necesare întocmirii unui dosar

a) cerere-tip;

b) devizul de lucrări pentru construcţii şi reparaţii, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs şi vizat de diriginţii de specialitate;

c) copie de pe autorizaţia de construire eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau legislaţiei aplicabile în ţara pe teritoriul căreia se află lăcaşul de cult aparţinând cultului recunoscut din România;

d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;

e) în cazul lucrărilor de pictură a lăcaşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;

f) în cazul solicitărilor privind asistenţa socială, se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv devizul aferent;

g) pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;

h) avizul cultului sau al unităţii centrale de cult, pe anul în curs, pentru obţinerea sprijinului financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte;

i) copia certificatului de înregistrare fiscală;

j) adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;

l) documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi sociale sau medicale, după caz;

m) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii-tip;

n) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;

o) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar;

p) dosar de încopciat.

III.  Paşii întocmirii dosarului

 • Cererea tip.
  • Se ia în considerare doar acest model (vezi anexa).
  • Toate rubricile sunt obligatorii, în afară de rubricile  „Avizul de specialitate pentru Monumentele istorice” şi „Avizul Comisiei de pictură bisericească”, unde, dacă nu este cazul, se pune o cratimă.
  • Rubrica „Autorizaţia de construire este obligatorie, cu excepţia lucrărilor de pictură şi a celor de reparaţii curente.
  • La rubrica „Motivarea cererii” se detaliază obiectul cererii şi felul de lucrări pentru care este solicitat sprijinul financiar.
  • Valoarea devizului lucrărilor (după devizul anexat) rămase de executat cuprinde şi TVA-ul.
  • Stadiul lucrărilor pentru construcţii: organizare de şantiere, cota 0, cota 4, cota 10, în roşu, finisare etc. Stadiul lucrărilor pentru pictură: în procent din totalul suprafeţei de pictat.
  • Lipsa menţionării subvenţiilor primite de la Secretariatul de Stat pentru Culte atrage nulitatea cererii.
  • Dacă sumele nu au fost justificate în totalitate dosarul nu se ia în considerare.
  • Semnătura şi ştampila solicitantului este obligatorie.
  • Se bifează la anexe actele care au fost ataşate dosarului.
 • Declaraţia pe propria răspundere
  • Se ia în considerare doar acest model (vezi anexa).
 • Autorizaţia de construcţie, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se va ataşa în copie xerox, semnată şi ştampilată de solicitant, cu menţiunea „conform cu originalul”.
 • În cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional se va prezenta şi o copie a  Avizului de specialitate al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
 • În cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau al paraclisului se va prezenta şi copia avizului eliberat de Comisia pentru pictură bisericească, precum şi proiectul de deviz aprobat de Comisia pentru pictură bisericească a Bisericii Ortodoxe Române. Se vor ataşa în copie xerox, semnate şi ştampilate de solicitant, cu menţiunea„conform cu originalul”. De asemenea se va prezenta şi devizul semnat cu pictorul, datat, pe lucrările rămase de executat, în lei, şi semnat de către ambele părţi (pictorul şi preotul sau consiliul parohial).
 • Devizul de lucrări
  • Este la preţuri actualizate (în lei) şi potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat.
  • Este analitic şi cuprinde detaliat lucrările care vor fi efectuate şi cantităţile de materiale (ca model se poate folosi formularul F3 sau listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări din Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”) .
  • Trebuie semnat, datat şi ştampilat  de către solicitant, de ofertant cât şi de dirigintele de specialitate, cu menţiunea „conform cu originalul”, dacă este în copie.
 • Certificatul de înregistrare fiscală (CIF) este necesar pentru identificarea persoanei juridice.
 • Extrasul de cont bancar este necesar pentru evidenţierea codului IBAN.
 • Din fotografii trebuie să rezulte stadiul actual al lucrărilor. Pe verso se datează şi vor fi ştampilate şi semnate de solicitant.
 • Proiectul de asistenţă socială cuprinde detalierea activităţii, programul, necesitatea,  scopul, grupul ţintă şi obiectivele. Se sprijină doar activităţile şi evenimentele organizate de cultele religioase.
 • Se recomandă ca cererile să fie incluse într-un dosar de încopciat .

Toţi paşii de mai sus sunt obligatorii pentru ca dosarul să fie eligibil. Nu se admit documente transmise prin fax.

FOARTE IMPORTANT!!!!!!!!

“Documentaţiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate. O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusă numai în anul calendaristic următor”,  conform art. 14 alin. ( 2 ) şi ( 3 ) din H.G. nr. 1470 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82 / 2001, republicată.

Cererile de alocare a sprijinului financiar se depun anual.

IV.  Alocarea sprijinului financiar

Sumele acordate vor fi virate în contul instituţiei solicitante. În cazul în care contul este trecut greşit, sumele se vor vira în conturile eparhiei aparţinătoare sau unităţii centrale de cult.

V.  Justificarea sprijinului financiar

Dosarul de justificare pentru sprijinul financiar acordat trebuie să cuprindă următoarele:

 1. dosar de încopciat;
 2. adresă de înaintare (vezi anexa)
 3. centralizatorul documentelor anexate care trebuie să cuprindă facturile şi dovada plăţii acestora (ordin de plată, chitanţe sau bonuri fiscale) (vezi anexa);
 4. extrasul de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor de la SSC sau chitanţa de înregistrare în evidenţa contabilă a unităţii de cult;
 5. facturile fiscale, însoţite de chitanţe sau ordine de plată sau bon de casă;
 6. pentru lucrări de pictură sau procurări de materiale de la particulari, chitanţele de mână prin care se atestă plata acestor servicii vor cuprinde în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului în clar, precum şi datele de identitate. Chitanţele vor fi certificate, obligatoriu, de primar sau de un împuternicit al acestuia;
 7. raportul de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte (vezi anexa);
 8. facturile aferente executării lucrărilor de construcţie, reparaţie, pictură vor fi însoţite, după caz, de situaţii de lucrări, contracte, acte adiţionale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginţii de specialitate;
 9. facturile de avans vor fi însoţite de facturi de regularizare a avansului;
 10. actele justificative vor fi însoţite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării.

Pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată şi o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuţiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d).

NOTĂ:

1. chitanţele care atestă plăţi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu în conţinutul lor următoarele: scopul plăţii, operaţiunea pentru care se face plata, numărul şi data eliberării;

Observaţii:

1. toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate obligatoriu prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului, cu specificarea „conform cu originalul”;

2. documentele justificative trebuie sa fie lizibile şi să NU prezinte ştersături;

Nu se vor admite la justificare:

 1. documente care conţin achiziţii de materiale sau prestări de servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar.
 2. Se vor lua în calcul doar cele care sunt prevăzute în  devizul prezentat la dosarul de acordare
 3. facturi emise sau plătite înainte de primirea sprijinului financiar;
 4. obiectele considerate mijloace fixe cu durata de utilizare mai mare de un an şi preţ unitar inclusiv TVA mai mare de 2.500 lei (ex. centrală termică, cazan, aparat de aer condiţionat, clopot, mobilier, calculator, fax, telefon, imprimantă, copiator, obiecte sanitare etc.).

Data limită a justificării:

Potrivit prevederilor cap.4, art.15, litera i) din H.G. 1470/2002 ,  „documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar începând cu trimestrul IV justificarea se va face în cel mult 180  de zile de la primirea acestuia”.

Unităţile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor precizate la alin. (1) lit. i), art.15 sunt obligate să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.

 

 

 

UNITATEA DE CULT

Nr. ______/Data______________

 

C E R E R E

pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Unitatea de cult solicitantă: ……………………………………………………………………………………………………………….

Cultul sau Eparhia: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa completă a unităţii de cult solicitante: …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unităţii de cult): …………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Poz. şi pag. din  Statul de funcţii şi personal ……………………………………………………………………………………..

Hramul (dacă este cazul):…………………………………………………………………………………………………………………..

Numele şi prenumele reprezentantului:…………………………………………………………………………………………….

Funcţia: ……………………………………. Telefon: …………………………………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………………………………………

Număr de cod în cazul monumentelor istorice: …………………………………………………………………………………

Cod IBAN:

 

deschis la ……………………………………………………………Cod Fiscal: ……………………………………………………………

Obiectul cererii:………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Motivarea cererii: ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Numărul şi data autorizaţiei de construire: ………………….. Data expirării: ………………………………………….

Numărul şi data avizului Ministerului Culturii  şi Patrimoniului Naţional……………………………………….

Numărul şi data avizului Comisiei de pictură bisericească: ………………………………………………………

Data începerii lucrărilor: ……………………………………………………………………………………………………………………

Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat: …………………………………………………………………………….

Stadiul lucrărilor: ………………………………………………………………………………………………………………………………

În ce ani a mai primit sprijin financiar de la S.S.C.: ……………………………………………………………………………

În ce valoare: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite: …………………………………………………………………………..

CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care răspund conform prevederilor legale şi mă oblig să justific sumele primite, conform normelor legale

SEMNĂTURA

şi ştampila solicitantului

 

ANEXE:

¨ Declaraţie pe propria răspundere

¨ Avizul unităţii de cult centrale

¨ Autorizaţia de construcţie (dacă este cazul)

¨ Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul)

¨ Devizul lucrărilor rămase de executat

¨ Autorizaţia Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul)

¨ Copie atestat pentru activităţi sociale (dacă este cazul)

¨ Adeverinţă IBAN

¨ Copie CIF

¨ Extrasul de C.F. ale imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale,  medicale sau de învăţământ teologic

¨ Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor

 

 

 

 

DECLARAŢIE

Subsemnatul,…………………., posesor al buletinului/ cărţii de identitate seria……….…nr………………eliberat/ă de către……………., reprezentant legal al parohiei/unităţii de cult cu hramul “………………….” (dacă este cazul) din localitatea………………, str……………..nr…………, judeţul/sectorul……………., având CIF……………., cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul în declaraţii, îmi asum pe propria răspundere următoarele:

 

 • datele, informaţiile şi documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realităţii;
 • parohia nu are datorii şi obligaţii neachitate la scadenţă către persoane juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;
 • mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat parohiei/unităţii de cult ………………………..să-l utilizez în scopul pentru care a fost solicitat şi să-l justific integral, în condiţiile legii; în documentele justificative nu voi prezenta facturi şi chitanţe pentru mijloace fixe a căror valoare depăşeşte 2.500 lei, inclusiv TVA;
 • documentele depuse la Secretariatul de Stat pentru Culte în scopul justificării sumelor alocate unităţii de cult nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituţii publice;
 • Certificatul de Înregistrare Fiscală şi contul bancar aparţin unităţii de cult care a solicitat sprijinul financiar.

 

Reprezentantul unităţii de cult solicitante,

                   Semnătură

                     Ştampilă

 

Vizat,

Consilier economic eparhial/centru de cult,

Semnătură

Ştampilă

 

Data

 

 

 

 

 

Către,

           GUVERNUL ROMÂNIEI

           SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

           Str. Nicolae Filipescu, nr. 40, Sectorul 2, Bucureşti

Vă trimitem alăturat documentele justificative pentru suma primită ca sprijin financiar în sumă de………………………….lei, primită în data de……………….(ziua, luna, anul).

Menţionez că justific suma de ………………………..lei, conform centralizatorului şi documentelor justificative anexate.

 

Semnătura şi ştampila beneficiarului

 

 


[1] Conţinutul întreg al dosarului este specificat de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu ultima actualizare OUG nr. 228/2008.